Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

WYDAWANIE PRZEZ STAROSTĘ NOWODWORSKIEGO POZWOLEŃ NA PRZEPROWADZANIE ZBIÓREK PUBLICZNYCH

I. Podstawa Prawna

 1. ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. Nr 22, poz. 162 z późn. zm.),
 2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz. U. Nr 199, poz. 1947 z późn. zm.),
 3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
 4. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

II. Podmioty uprawnione

 • Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej udziela w drodze decyzji administracyjnej starosta – jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę.
 • Pozwolenie na zbiórkę publiczną może być udzielone tylko wówczas, gdy cel zbiórki nie jest przeciwny prawu oraz ze stanowiska interesu publicznego jest godny poparcia. Za takie cele uważa się przede wszystkim cele: religijne, państwowe, oświatowe, zdrowotne, kulturalno-społeczne i społeczno-opiekuńcze.
 • Pozwolenie na zbiórkę publiczną może być udzielone jedynie stowarzyszeniom i organizacjom, posiadającym osobowość prawną, albo komitetom organizowanym dla przeprowadzenia określonego celu. Cel zbiórki winien być zgodny ze statutem stowarzyszenia lub organizacji, bądź z aktem organizacyjnym komitetu.

III. Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej skierowany do Starosty Nowodworskiego podpisany przez osoby upoważnione do wyrażania oświadczeń woli (w sprawach majątkowych) w imieniu wnioskodawcy, powinien zawierać:
  • cel (lub cele – każdy wymieniony z osobna), zgodny ze statutem lub aktem organizacyjnym wnioskodawcy, na który mają być przeznaczone ofiary pochodzące ze zbiórki publicznej (należy jednoznacznie określić na co faktycznie mają zostać przekazane środki ze zbiórki publicznej; informacja, iż mają to być cele statutowe byłaby zbyt ogólna dla potrzeb prowadzonego postępowania administracyjnego),
  • formy przeprowadzania zbiórki publicznej – mogą to być do wyboru: dobrowolne wpłaty na konto, założone osobno dla każdej zbiórki publicznej przez prowadzącego zbiórkę (we wniosku należy podać numer tego konta); zbieranie ofiar do puszek kwestarskich oraz skarbon stacjonarnych, umieszczonych w obiektach za zgodą ich właścicieli lub użytkowników; sprzedaż cegiełek wartościowych, sprzedaż przedmiotów i usług; zbieranie ofiar w naturze,
  • termin rozpoczęcia i zakończenia zbiórki publicznej,
  • obszar, na którym zbiórka publiczna ma być prowadzona,
  • sposób informowania o prowadzonej zbiórce publicznej,
  • liczbę osób, które mają brać udział w zbiórce publicznej,
  • przewidywane koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej, w tym rodzaj i wysokość poszczególnych wydatków,
  • miejsce wydatkowania zebranych ofiar (należy wskazać – w kraju cz poza granicami kraju)
  • w przypadku gdy jedną z form zbiórki publicznej ma być sprzedaż cegiełek wartościowych do wniosku należy dołączyć wzory tych cegiełek w poszczególnych nominałach, określić ilość poszczególnych nominałach i wartość ich emisji (łączna kwota).

   Cegiełki wartościowe stanowią druki ścisłego zarachowania i powinny być sporządzone w sposób uniemożliwiający ich podrobienie. Na każdej cegiełce sprzedawanej w ramach zbiórki publiczne umieszcza się nazwę przeprowadzającego zbiórkę, jego adres, kolejny numer cegiełki, a także cenę. Na cegiełce może być umieszczona informacja dotycząca celów zbiórki publicznej.

   Jeżeli zbiórka publiczna ma być przeprowadzona w formie sprzedaży przedmiotów, we wniosku należy podać ich wykaz, ilość i cenę poszczególnych przedmiotów. Na każdym przedmiocie sprzedawanym w ramach zbiórki wyraźnie i w sposób trwały podaje się nazwę przeprowadzającego zbiórkę publiczną oraz cenę przedmiotu. Napisy te powinny wyróżniać przedmioty sprzedawane w ramach zbiórki publicznej od innych przedmiotów znajdujących się w obrocie.
  • Zbieranie ofiar w naturze może być dozwolone tylko w przypadku, gdy wszystkie dary będą mogły być w niezmienionej postaci zużyte na cel określony w pozwoleniu (we wniosku należy wskazać rodzaj tych ofiar).   
 2. Aktualny statut stowarzyszenia, organizacji lub akt organizacyjny komitetu ze wskazaniem osób upoważnionych do wyrażania oświadczeń woli w imieniu komitetu – należy podać serię i numer dowodu osobistego lub numer PESEL.
 3. Aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego ( w przypadku komitetów – pełny skład osobowy z podpisami oraz adresami członków, dokumentacja założycielska)

Organ dopuszcza złożenie uwierzytelnionych kopii dokumentów wymienionych w pkt. 2 i 3. przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego. Poświadczenie statutu możliwe jest również przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy (na każdej stronie czytelne podpisy za zgodność z oryginałem) oraz załączenie oświadczenia o zgodności kopii załączonego statutu z aktualnym brzmieniem statutu zarejestrowanym przez sąd rejestrowy i podaniem daty tego poświadczenia.

Plik do pobrania

Wzór wniosku o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej (.doc) | (Wersja pdf)

IV. Opłaty

Dowód dokonania opłaty skarbowej winien być dołączony do wniosku o wydanie pozwolenia. Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia wynosi 82,00 zł

Opłatę skarbową można opłacić gotówką:
W kasie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Na rachunek bankowy:
Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim
ul. Wejhera 3
82-100 Nowy Dwór Gdański

Żuławski Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Gdańskim
Nr konta: 26 8306 0003 0000 8006 2000 0010


Zwolnione od opłaty skarbowej są organizacje pożytku publicznego, jeżeli występują z wnioskiem o wydanie pozwolenia, a cel planowanej zbiórki publicznej związany jest z prowadzoną nieodpłatnie działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

(W myśl art. 7 pkt. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) „zwalnia się z opłaty skarbowej(…)organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.)

V. Termin załatwienia sprawy
 

 • bez zbędnej zwłoki, sprawy nie wymagające postępowania wyjaśniającego – niezwłocznie,
 • sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego – nie później niż w ciągu miesiąca,
 • sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

VI.   Miejsce załatwiania sprawy

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
Ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański
Pokój nr 31
 

 • Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej może być odebrane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy. Decyzja może zostać również doręczona drogą pocztową (przesyłką poleconą, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru).


VII. Jednostka odpowiedzialna:

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
Ul. gen. Władysław Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański

Osoba odpowiedzialna:
Pan Tomasz Lipa
Pokój 31, tel. 55 247 36 68, wew. 137

VIII.    Uwagi

Sprawozdanie z wyników zbiórki i sposobów zużytkowania zebranych ofiar (podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizatora zbiórki) należy podać do wiadomości Starosty Nowodworskiego w terminie 1 miesiąca po zakończeniu zbiórki wraz z załączonym ogłoszeniem prasowym o wynikach zbiórki. Publiczne ogłoszenie wyników zbiórki publicznej należy zamieścić w prasie, w rozumieniu przepisów Prawa prasowego, o zasięgu obejmującym co najmniej obszar, na którym zbiórka została przeprowadzona. Publiczne ogłoszenie wyników zbiórki powinno zawierać: nazwę i siedzibę przeprowadzającego zbiórkę publiczną; nazwę organu oraz datę i numer pozwolenia; sumę zebranych ofiar pieniężnych, uwzględniającą ilość i rodzaj zebranych ofiar na poszczególne cele, według form  zbiórki publicznej; ilość zebranych ofiar w naturze; wysokość kosztów przeprowadzenia zbiórki publicznej, z dokładnym wymienieniem rodzaju i wysokości poszczególnych wydatków.

W sprawozdaniu oprócz wyżej wymienionych elementów należy podać:
 

 • dokładne przedstawienie podziału czystego dochodu ze zbiórki publicznej, stanowiącego sumę zebranych ofiar pomniejszoną o wskazane koszty zbiórki publicznej, z wymienieniem wykonanych zadań w ramach realizacji celów, na które dochód ten został przeznaczony oraz sum albo ilości i rodzaju ofiar w naturze przekazanych na każdy z tych celów.
 • wykaz kwotowo – rzeczowy kosztów przeprowadzenia zbiórki (z wyszczególnieniem rodzaju i kwot poniesionych kosztów na zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórki),
 • procentowy udział kosztów przeprowadzonej zbiórki publicznej w stosunku do zebranej kwoty,
 • wykaz kosztów zbiórki pokryty ze środków pochodzących z przeprowadzonej zbiórki publicznej,
 • jeżeli nie pozyskano środków w danej formie lub nie zrealizowano danego celu, to w sprawozdaniu winna być odpowiednia wzmianka np. poprzez adnotację „nie zrealizowano celu”.
 • W przypadku gdy organizator zbiórki publicznej nie wykorzysta w okresie trwania zbiórki wszystkich zebranych ofiar (środków finansowych i rzeczowych) winien poinformować organ o pozostałych ofiarach oraz sposobie i terminie ich wykorzystania, a także nadesłać dodatkowe uzupełnienie sprawozdania o ich wykorzystaniu
 • jeżeli zbiórka publiczna nie została przeprowadzona, należy o tym, w formie pisemnej, poinformować organ oraz podać przyczyny, z powodu, których nie przeprowadzono zbiórki
 • osoby organizujące lub przeprowadzające zbiórkę, nie mogą za swe czynności otrzymywać wynagrodzenia
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2011-11-07 14:54
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-30 12:16

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1371
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-11-07 15:03

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański

Dane kontaktowe

Tel.: +48 55 247 36 71
Fax: +48 55 247 36 70

e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek:    730 - 1530
Wtorek:   730 - 1530
Środa:   800 - 1600
Czwartek:   730 - 1530
Piątek:   730 - 1530

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 833143
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-09-21 14:40

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl