Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.nowydworgdanski.pl

Treść strony

Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż infrastruktury kolejowej wąskotorowej o długości ok. 11,915 km

STAROSTA NOWODWORSKI
ogłasza przetarg ofertowy

na rozbiórkę i sprzedaż infrastruktury kolejowej wąskotorowej o długości ok. 11,915 km

 1. Przedmiotem przetargu jest rozbiórka i sprzedaż infrastruktury kolejowej (złożonej z szyn kolejowych, i innych części metalowych torowiska wraz z jego uporządkowaniem tzn. pozostawieniem terenu w stanie niepogorszonym oraz zabraniem wszystkich elementów przewidzianym prawem) zlokalizowanych na dwóch odcinkach:
  1. Nowy Dwór Gdański - Wierciny - dł. torowiska - ok. 8,610 km
  2. Ostaszewo - Nowa Cerkiew - dł. torowiska - ok. 3,305 km
 2. Realizacja przedsięwzięcia może być przeprowadzona w całości po jednorazowej wpłacie za oba ww. odcinki lub w czterech etapach:
  1) Nowy Dwór Gdański (od działki nr 89 - ul. Przemysłowa) - Kmiecin (za szkołą)
  2) Solnica (za peronem) - Rakowiska (teren peronu)
  3) Rakowiska (teren peronu) - Wierciny (granica Powiatu Nowodworskiego)
  4) Ostaszewo (od ul. Tczewskiej) - Nowa Cerkiew (początek miejscowości)
 3. Warunkiem przystąpienia do rozbiórki jest uiszczenie 1/4 wartości przedstawionej oferty w terminie    7 dni od zawarcia umowy. Prawo do rozbiórki każdego kolejnego odcinka oferent uzyska po uregulowaniu należności wynikającej ze sprzedaży infrastruktury kolejowej z poprzedniego etapu. Ostateczny dzień zakończenia prac - 30 maja 2014 r.
 4. Warunkiem złożenia oferty jest wpłacenie wadium w wysokości 30.000 zł w formie pieniężnej na konto Starostwa Powiatowego w Żuławskim Banku Spółdzielczym nr 43 8306 0003 0000 4734 2000 0120 tak, aby wpłata była na koncie w dniu 11.04.2014 r.
 5. Podmiot zainteresowany przedmiotem postępowania przetargowego składa ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „Rozbiórka i sprzedaż infrastruktury kolejowej”.

  Termin złożenia oferty do dnia 14.04.2014 r. do godziny 10.00 pod adresem: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82 - 100 Nowy Dwór Gdański. Otwarcie kopert nastąpi w dniu 14.04.2014 r. o godzinie 10.30.
 6. Oferta powinna zawierać:
  1) Dane oferenta wraz z wypisem z właściwego rejestru handlowego w przypadku zgłoszenia przez osobę prawną, bądź wpis do ewidencji gospodarczej w sytuacji osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.
  2) Oświadczenie o posiadaniu środków majątkowych i osobowych niezbędnych do realizacji powyższego zadania.
  3) Oświadczenie o przyjęciu warunków płatniczych dotyczących rozliczeń za odcinki lub całości przed ich demontażem.
  4) Podanie proponowanych terminów realizacji rozbiórki poszczególnych etapów (jeśli dotyczy).
  5) Podanie ceny zakupu netto majątku będącego przedmiotem przetargu.
 7. Powiat Nowodworski nie ponosi kosztów z tytułu rozbiórki i uporządkowania terenu.
 8. Zbywca zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 9. Przed zawarciem umowy Kupujący składa oświadczenie, że zapoznał się w terenie z ilością i stanem rzeczywistym przedmiotu sprzedaży określonym w dokumentacji przetargowej i nie będzie wnosił wobec Sprzedającego żadnych roszczeń z tego tytułu.
 10. Szczegółowe informacje o zbywanym majątku trwałym można uzyskać na stronie internetowej urzędu www.nowydworgdanski.pl w zakładce przetargi i ogłoszenia oraz pod numerem telefonu 55 247 36 68 w.142

Starosta
/-/
mgr Ewa Dąbska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Mazur
  data wytworzenia: 2014-03-28
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2014-04-01 10:52

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 95689
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-08-09 10:29