Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.nowydworgdanski.pl

Treść strony

NABÓR CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH W RAMACH OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT W 2015 R.

Informacja o naborze na członków Komisji Konkursowych
w ramach otwartych konkursów ofert w 2015 roku.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwałą Nr XXXIX/284/2014 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 października 2014 roku w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok” Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowych na rok 2015.

1. Do rozpatrzenia ofert złożonych w ramach konkursu organ administracji publicznej zobowiązany jest powołać komisje konkursowe. Komisje mają charakter opiniodawczy i obradować będą cztery komisje z zakresu: kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia, turystyki i wypoczynku.  

2. W skład Komisji Konkursowych wchodzi:

1)  przedstawiciel Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim;

2)  Inspektor ds. organizacji pozarządowych, sportu i turystyki Starostwa Powiatowego
      w Nowym Dworze Gdańskim;

3)  Referent ds. zdrowia i kultury Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim;

      4) maksymalnie pięć osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty
           wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje
           pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.

3.Do obowiązków członków Komisji Konkursowych należy w szczególności:

1)   czynny udział w pracach Komisji;

2)   niezwłoczne informowanie Przewodniczącego o okolicznościach uniemożliwiających
      wykonywanie obowiązków członka Komisji;

3) członkowie Komisji nie mogą ujawnić informacji o przebiegu prac Komisji
      podmiotom biorącym udział w konkursie oraz innym organizacjom pozarządowym.

4.   Prawa członków Komisji Konkursowych:

1)   członkowie Komisji mają prawo uczestniczyć we wszystkich jej pracach;

2)   członkowie Komisji mają prawo wglądu do dokumentów związanych z pracą Komisji (oferty i załączniki) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim;

5.   Tryb Pracy Komisji Konkursowych:

1)   Komisja pracuje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Termin
i miejsce posiedzenia Komisji określi Zarząd Powiatu w późniejszym terminie;

2)   członkowie Komisji Konkursowych przed rozpoczęciem prac podpisują zobowiązanie, że organizacja pozarządowa, którą reprezentują, nie złożyła w danym konkursie oferty i w świetle przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie zachodzą przesłanki do wyłączenia ich z prac Komisji;

3)   Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
      głosów, w obecności co najmniej połowy pełnego składu. W przypadku równej liczby
      głosów decyduje głos Przewodniczącego;

4)   z obrad Komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji. Protokół przedstawia się Zarządowi Powiatu łącznie z projektem uchwały w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji.

Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Komisje Konkursowe mogą działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli:

  1. żadna organizacja nie wskaże osób do składu Komisji Konkursowej lub
  2. wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach Komisji Konkursowej, lub
  3. wszystkie powołane w skład  Komisji Konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f.

Nabór na członków Komisji Konkursowej odbywa się na załączonym formularzu 
w terminie od 23 stycznia 2015 roku do 6 lutego 2015 roku.  

Wypełnione formularze należy dostarczyć do ostatniego dnia naboru:

  1. bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański,
  2. lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański;
  3. lub drogą mailową: powiat@nowydworgdanski.pl .

Dodatkowe informacje można uzyskać w Zespole ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych, turystyki, promocji i sportu, pok. 31, nr tel. 55 247 36 68 wew. 113.

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 95752
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-08-09 10:29