Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.nowydworgdanski.pl

Treść strony

PRZYPOMNIENIE O OBOWIĄZKU UTRZYMYWANIA URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH SZCZEGÓŁOWYCH

Starosta Nowodworski przypomina właścicielom gruntów i nieruchomości, na których usytuowane są urządzenia melioracji wodnych szczegółowych o obowiązku ich utrzymania w stanie umożliwiającym swobodny przepływ wód.

Obowiązek ten wynika wprost z art. 77 ust. 1  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 469 z późn. zm.) i należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, na których te urządzenia się znajdują, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej - do tej spółki. Wówczas do obowiązków właściciela gruntów należy płacenie składek, a do zadań spółki wodnej dbanie o rów. 

Rowy oraz rurociągi drenarskie o średnicy poniżej 60 cm służące regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienia jej uprawy oraz ochronie użytków rolnych przed powodziami wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie zalicza się do urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

Na zakres robót związanych z utrzymaniem rowów i drenażu składa się głównie:

  • wykaszanie roślinności ze skarp i dna rowu;
  • niszczenie zbędnej roślinności (w tym wycinka drzew i krzewów z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)
  • wybieranie namułu z dna, usuwanie przetamowań;
  • naprawa uszkodzonych skarp i dna;
  • ochrona rowów przed pasącymi się zwierzętami;
  • odmulanie studzienek drenowych (połączeniowych) i ich naprawa;
  • bieżąca naprawa wylotów drenarskich;
  • udrażnianie lub naprawa drenażu.

Istotne jest, aby konserwacja urządzeń melioracyjnych dokonywana była na całej długości rowu. Prace należy zawsze rozpoczynać od ujścia i prowadzić w górę urządzenia, aby zapewnić swobodny, bieżący odpływ wody. Należy też zwrócić szczególną uwagę na stan przepustów i w razie stwierdzenia, że są niedrożne - wyczyścić je w pierwszej kolejności.

Nienależyte utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych może negatywnie wpłynąć na istniejące stosunki wodne i wywołać szkodę na gruntach objętych zakresem oddziaływania melioracji.

Jeżeli obowiązek, o którym jest mowa wyżej nie jest wykonywany, starosta z działając zgodnie z art. 77, ust. 1 ustawy Prawo wodne może ustalić, w drodze decyzji, szczegółowe zakresy i terminy jego wykonania.

Ponadto, jeśli ktoś wbrew obowiązkowi nie utrzymuje w należytym stanie urządzeń melioracyjnych to zgodnie z art. 193 pkt.1 wyżej przywołanej ustawy podlega karze grzywny.

W przypadku braku właściwego utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych osoba obowiązana otrzyma odpowiednio upomnienie, grzywnę w celu przymuszenia, w a przypadkach dalszego uchylania się nastąpi wykonanie zastępcze na koszt właściciela gruntu zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 599).

Odrębną kwestią jest zachowanie gruntów w dobrej kulturze rolnej wynikającej z zasad wzajemnej zgodności, za którą odpowiada zawsze rolnik. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przy kontroli może nałożyć sankcję rolnikowi, który dokonał uchybień w tym zakresie.

Niedrożne rowy mogą też być podstawą do roszczeń odszkodowawczych ze strony osób dotkniętych szkodami spowodowanymi niewłaściwym utrzymaniem urządzeń melioracyjnych. Najczęściej dotyczy to lokalnych podtopień upraw rolniczych z powodu niedrożnego rowu na odcinku należącym do sąsiada.

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 95742
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-08-09 10:29