Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.nowydworgdanski.pl

Treść strony

KONKURSY OFERT OGŁOSZONE! UWAGA, DUŻE ZMIANY!

ZARZĄD POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r.  Nr  234, poz. 1536 z późn. zm.) i Uchwały Nr XXXII/219/2013 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r.

1. Konkurs adresowany jest do:

 1. organizacji pozarządowych - w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 2. osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 3. stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, prowadzących odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów powiatu, działalność pożytku publicznego
  w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów,
 4. spółdzielni socjalnych,
 5. spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U.
z 2010 r. Nr  234, poz. 1536 z późn. zm.) działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną na zasadach określonych w art. 14 ust. 3-5 w/w ustawy.

2. Rodzaj  zadania:

1) w zakresie kultury i sztuki:

 1. organizacja imprez kulturalnych o charakterze powiatowym mających istotne znaczenie dla kultury Powiatu Nowodworskiego;
 2. organizacja festiwalu i przeglądu sztuki artystycznej oraz warsztatów twórczych;
 3. organizacja imprez promujących produkty lokalne;
 4. wsparcie projektów teatralnych, muzycznych;
 5. kultywowanie tradycji regionalnej poprzez działalność wydawniczą oraz publikacje twórców lokalnych;
 6.  konkursy, turnieje i zawody z zakresu tematyki przeciwpowodziowej
  i przeciwpożarowej.

Dofinansowanie może obejmować tylko:

 1. pracę szkoleniowców, wykładowców, prelegentów
 2. zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadania,
 3. zakup materiałów technicznych, plastycznych,
 4. wynajem obiektów niezbędnych do realizacji zadania,
 5. ubezpieczenie,
 6. usługa wydawnicza,
 7. zakup nagród rzeczowych.

2) w zakresie kultury fizycznej i sportu:

 1. organizacja zajęć, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców Powiatu Nowodworskiego w szczególności o charakterze otwartym;
 2. popularyzacja walorów rekreacji ruchowej.

Dofinansowanie może obejmować tylko:

1. pracę trenerów,

 1. zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania,
 2. zakup strojów sportowych,
 3. wynajem obiektów sportowych,
 4. ubezpieczenie,
 5. zakup nagród rzeczowych.

3) w zakresie ochrony zdrowia:

 1. wspieranie programów profilaktycznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia,
 2. organizacja przedsięwzięć mających na celu ochronę i promocję zdrowia,
 3. propagowanie zachowań prozdrowotnych poprzez organizację zajęć ruchowych, edukację żywieniową

Dofinansowanie może obejmować tylko:

 1. pracę instruktorów, prelegentów,
 2. zakup sprzętu do realizacji zadania,
 3. zakup pomocy medycznej, 
 4. wynajem obiektów niezbędnych do realizacji zadania,
 5. ubezpieczenie,
 6. zakup nagród rzeczowych.

4) w zakresie turystyki i wypoczynku:

 1. organizacja zajęć, imprez, przedsięwzięć o charakterze turystycznym,
 2. popularyzacja walorów rekreacji wypoczynkowej,
 3. organizacja wypoczynku dla mieszkańców Powiatu Nowodworskiego i turystów.

Dofinansowanie może obejmować tylko:

 1. pracę instruktorów, prelegentów,
 2.   zakup sprzętu do realizacji zadania,
 3. wynajem autokaru, transportu,  
 4. wynajem obiektów niezbędnych do realizacji zadania,
 5. ubezpieczenie,
 6. zakup nagród rzeczowych.

3.   Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

 1. kultury i sztuki – 13.000,00 zł;
 2. kultury fizycznej i sportu – 30.000,00  zł;
 3. ochrony zdrowia – 6.500,00 zł;
 4. turystyka i wypoczynek – 5.740,00 zł.

4. Zasady przyznawania dotacji:

Zlecanie zadania publicznego odbywa się w formie wsparcia realizacji zadania wraz
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Dofinansowanie nie może przekroczyć 90% kosztów realizacji zadania.


5. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. termin realizacji zadania: od 1 marca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku;
 2. miejsce realizacji zadania: Powiat Nowodworski i region pomorski;

6. Termin składania ofert:

Oferty na realizację  wyżej  wymienionych  zadań należy  składać od dnia ogłoszenia 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 lutego 2014 r., do  godz. 15:30,
w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim,
ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański. Oferty  należy składać
w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz  wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

 1.   Koperty powinny być zamknięte i zawierać dopisek „Otwarty konkurs ofert 2014” oraz rodzaj zadania. Oferty złożone  po upływie wskazanego terminu lub w innym miejscu zostaną uznane za nieważne. W jednej kopercie może być umieszczona tylko 1 oferta. Oferta może dotyczyć tylko jednego zadania, wymienionego w niniejszym ogłoszeniu. Dodatkowe informacje można uzyskać w Zespole ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych, turystyki, promocji i sportu, tel. 55 247 36 68 wew. 137.
 2. Do oferty powinny być dołączone następujące załączniki:
 1. kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany, w przypadku parafii zaświadczenie o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelną jednostkę organizacyjną i o pełnieniu funkcji organu osoby prawnej wystawione przez Wojewodę nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem oferty – oryginał lub kopia).
 2. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).
 1. Nie przewiduje się możliwości uzupełniania oferty.
   
 2. Oferta winna być napisana na maszynie lub komputerze i podpisana przez uprawnionych przedstawicieli oferenta. Wszystkie stronice oferty winny być numerowane i parafowane, a dokonane poprawki lub korekty błędów również muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę. Oferta winna stanowić zwartą całość.

7.  Tryb i kryteria stosowane przy  wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

 1. Oceny złożonych ofert dokonuje według kryteriów podanych niżej powołane przez Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Komisje  Konkursowe i przedłożą je Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim do zatwierdzenia.
 2. Komisje Konkursowe otworzą koperty z ofertami, ocenią oferty pod względem formalnym, czy spełniają warunki określone w ustawie z dnia 23 kwietnia 2003 roku
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr  234,
  poz. 1536 z późn. zm. )  i niniejszego ogłoszenia, odrzucą oferty nie spełniające warunków formalnych określonych w wymienionej ustawie  i niniejszym  ogłoszeniu lub złożone po wyznaczonym terminie, rozpatrzą oferty, które spełniły warunki
  w ocenie formalnej i ocenią pod względem merytorycznym.
 3. Kryteria stosowane  przez Komisje Konkursowe przy ocenie merytorycznej ofert:  
 1. ocena możliwości realizacji zadania przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,
 2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym
  w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 3. ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty  określone w art. 3 ust. 3 będą   realizować zadanie publiczne,
 1. uwzględnia planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
 2. uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.

   4.  Rozpatrzenie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim do dnia 21 lutego 2014 roku. Informacja o wyborze ofert zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.nowydworgdanski.pl, na stronie powiatowej: www.nowydworgdanski.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Starostwa.

8.  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań tego samego rodzaju w 2013 roku.

W 2013 roku Powiat Nowodworski przekazał środki finansowe organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na realizację zadań z zakresu:

       1)   turystyki i wypoczynku – 6.740,00 zł;

       2)  ochrony zdrowia – 7.500,00 zł;

       3)  kultury i sztuki – 14.000,00 zł;

       4)  kultury fizycznej i sportu – 31.500,00 zł.

Tryb pozakonkursowy z pominięciem otwartego konkursu ofert – 3.500,00 zł

9.   Informacje dodatkowe:

 1. W sytuacji, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwości proporcjonalnego zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami.
 2. Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
  82-100 Nowy Dwór Gdański,  osobiście w pok. nr  31, telefonicznie pod numerem telefonu: 55 247 36 68 wew. 137.
 3. Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim zastrzega sobie prawo do odwołania otwartego konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Iwaniak
  data wytworzenia: 2014-01-09
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2014-01-16 15:13
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2014-01-16 15:17

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 95736
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-08-09 10:29