Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2017 R.

ZARZĄD POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) i Uchwały Nr XXV/176/2016 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”

OGŁASZA
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.

 

 1. Konkurs adresowany jest do:
  1. organizacji pozarządowych - w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
  2. osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie  przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
  3. stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego;
  4. spółdzielni socjalnych;
  5. spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nieprzeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

  Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną na zasadach określonych w art. 14 ust. 3-5 ww. ustawy.

 2. Rodzaj zadań w zakresie:
   
  1. kultury i sztuki:
   1. organizacja imprez kulturalnych o charakterze powiatowym mających istotne znaczenie dla kultury Powiatu Nowodworskiego;
   2. organizacja festiwalu i przeglądu sztuki artystycznej oraz warsztatów twórczych;
   3. organizacja imprez promujących produkty lokalne;
   4. wsparcie projektów teatralnych, muzycznych;
   5. kultywowanie tradycji regionalnej poprzez działalność wydawniczą oraz publikacje twórców lokalnych;
   6. konkursy, turnieje i zawody z zakresu tematyki przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej;
   7. działania z wolontariatu wśród dzieci i młodzieży.

   Dofinansowanie może obejmować tylko:

   1. Pracę szkoleniowców, wykładowców, prelegentów;
   2. Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadania;
   3. Zakup materiałów technicznych, plastycznych;
   4. Wynajem obiektów niezbędnych do realizacji zadania;
   5. Ubezpieczenie;
   6. Usługa wydawnicza;
   7. Zakup nagród rzeczowych.
     
  2. kultury fizycznej i sportu:
    
   1. organizacja zajęć, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców Powiatu Nowodworskiego w szczególności o charakterze otwartym;
   2. popularyzacja walorów rekreacji ruchowej;
   3. organizacja sportowych zajęć pozalekcyjnych.

   Dofinansowanie może obejmować tylko:

   1. Pracę trenerów;
   2. Zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania;
   3. Zakup strojów sportowych;
   4. Wynajem obiektów sportowych;
   5. Ubezpieczenie;
   6. Zakup nagród rzeczowych.
     
  3. ochrony zdrowia:
    
   1. wspieranie programów profilaktycznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia;
   2. organizacja przedsięwzięć mających na celu ochronę i promocję zdrowia;
   3. propagowanie zachowań prozdrowotnych poprzez organizację zajęć ruchowych, edukację żywieniową.

   Dofinansowanie może obejmować tylko:

   1. Pracę instruktorów, prelegentów;
   2. Zakup sprzętu do realizacji zadania;
   3. Zakup pomocy medycznej;
   4. Wynajem obiektów niezbędnych do realizacji zadania;
   5. Ubezpieczenie;
   6. Zakup nagród rzeczowych.
     
  4. turystyki i wypoczynku:
    
   1. organizacja zajęć, imprez, przedsięwzięć o charakterze turystycznym;
   2. popularyzacja walorów rekreacji wypoczynkowej;
   3. organizacja wypoczynku dla mieszkańców Powiatu Nowodworskiego i turystów.

   Dofinansowanie może obejmować tylko:

   1. Pracę instruktorów, prelegentów;
   2. Zakup sprzętu do realizacji zadania;
   3. Wynajem autokaru, transportu;
   4. Wynajem obiektów niezbędnych do realizacji zadania;
   5. Ubezpieczenie;
   6. Zakup nagród rzeczowych.
     
 3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
   
  1. kultura i sztuka – 6.000,00 zł;
  2. kultura fizyczna i sport – 34.500,00 zł;
  3. ochrona zdrowia – 3.000,00 zł;
  4. turystyka i wypoczynek – 5.000,00 zł.
    
 4. Zasady przyznawania dotacji:

  Zlecanie zadania publicznego odbywa się w formie wsparcia realizacji zadania wraz
  z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Dofinansowanie nie może przekroczyć 90% kosztów realizacji zadania.

 5. Termin i warunki realizacji zadania:
   
  1. termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2017 roku;
  2. miejsce realizacji zadania: Powiat Nowodworski i region pomorski.
    
 6. Termin składania ofert:
   
  1. oferty na realizację wyżej wymienionych zadań należy składać od dnia ogłoszenia w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 13 lutego 2017 r., do godz. 15:30, w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański. Oferty należy składać w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik
   nr 1 lub na formularzu stanowiącym załącznik nr 2  do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert  i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1300);
  2. koperty powinny być zamknięte i zawierać dopisek „Otwarty konkurs ofert 2017” oraz rodzaj zadania. Oferty złożone po upływie wskazanego terminu lub w innym miejscu zostaną uznane za nieważne. W jednej kopercie może być umieszczona tylko 1 oferta. Oferta może dotyczyć tylko jednego zadania, wymienionego w niniejszym ogłoszeniu.
    
 7. Oferta:
   
  1. podmiot zobowiązany jest do przygotowania oferty zgodnie z warunkami konkursu, w terminie wskazanym w ogłoszeniu;
  2. ofertę należy sporządzić,  pod rygorem nieważności,  w języku polskim, pismem komputerowym/maszynowym;
  3. poszczególne strony oferty i wymagane załączniki winny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu, pod rygorem nieważności;
  4. do oferty należy załączyć  kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany, w przypadku parafii zaświadczenie o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelną jednostkę organizacyjną i o pełnieniu funkcji organu osoby prawnej wystawione przez Wojewodę nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem oferty – oryginał lub kopia);
  5. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – należy załączyć dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów);
  6. oferta powinna stanowić zwartą całość;
  7. nie przewiduje się możliwości uzupełniania oferty;
  8. złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
    
 8. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:
   
  1. oceny złożonych ofert dokonują,  według kryteriów niżej podanych,  powołane przez Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Komisje Konkursowe i przedłożą je Zarządowi Powiatu do zatwierdzenia;
  2. Komisje Konkursowe otworzą koperty z ofertami, ocenią oferty pod względem formalnym,  odrzucą oferty nie spełniające warunków formalnych określonych w  ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) i w niniejszym ogłoszeniu lub złożone  po wyznaczonym terminie, a następnie rozpatrzą oferty spełniające warunki w ocenie formalnej i ocenią  je pod względem merytorycznym;
  3. kryteria stosowane przez Komisje Konkursowe przy ocenie merytorycznej ofert:
   1. ocena możliwości realizacji zadania przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;
   2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
   3. ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;
   4. ocena innych, dodatkowych informacji (jakość zadania, rzetelność, dotychczasowa współpraca z samorządem).
  4. Rozpatrzenie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim do dnia 20 lutego 2017 r. Informacja o wyborze ofert zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.nowydworgdanski.pl, na stronie internetowej Powiatu: www.nowydworgdanski.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Starostwa.
    
 9. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań tego samego rodzaju w 2016 r.

  W 2016  roku Powiat Nowodworski przekazał środki finansowe organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań z zakresu:
  1. kultury i sztuki –  5.999,94 zł,
  2. kultury fizycznej i sportu – 34.499,99 zł,
  3. ochrony zdrowia – 3.000,00 zł,
  4. turystyki i wypoczynku-  4.300,00 zł.
    
 10. Informacje dodatkowe:
   
  1. w sytuacji, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość proporcjonalnego zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków; w przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami;
  2. informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański,  telefonicznie pod numerem telefonu: 55 247 36 68.
  3. Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim zastrzega sobie prawo do odwołania otwartego konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.
    

STAROSTA
(-)
Zbigniew Ptak

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2009
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-01-15 10:47

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański

Dane kontaktowe

Tel.: +48 55 247 36 71
Fax: +48 55 247 36 70

e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek:    730 - 1530
Wtorek:   730 - 1530
Środa:   730 - 1630
Czwartek:   730 - 1530
Piątek:   730 - 1430

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1434411
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-05-23 11:36

Stopka strony