Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

DRUGI OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2017 r.

ZARZĄD POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz § 2 Uchwały Nr XXV/176/2016 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”

OGŁASZA
drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.

 

1. Konkurs adresowany jest do:

1) organizacji pozarządowych - w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;

2)  osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

3)  stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego;

4)  spółdzielni socjalnych;

5) spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku
o sporcie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną na zasadach określonych w art. 14 ust. 3-5 ww. ustawy.

 

2.  Rodzaj zadań w zakresie:

1)   kultury i sztuki:

a) organizacja imprez kulturalnych o charakterze powiatowym mających istotne znaczenie
dla kultury Powiatu Nowodworskiego;

b)  organizacja festiwalu i przeglądu sztuki artystycznej oraz warsztatów twórczych;

c)  organizacja imprez promujących produkty lokalne;

d)  wsparcie projektów teatralnych, muzycznych;

e)  kultywowanie tradycji regionalnej poprzez działalność wydawniczą oraz publikacje twórców lokalnych;

f)  konkursy, turnieje i zawody z zakresu tematyki przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej;

g)  działania z wolontariatu wśród dzieci i młodzieży.

Dofinansowanie może obejmować tylko:

1.  Pracę szkoleniowców, wykładowców, prelegentów;

2.  Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadania;

3.  Zakup materiałów technicznych, plastycznych;

4.  Wynajem obiektów niezbędnych do realizacji zadania;

5.  Ubezpieczenie;

6.  Usługa wydawnicza;

7.  Zakup nagród rzeczowych.

 

2) kultury fizycznej i sportu:

a)  organizacja zajęć, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców Powiatu Nowodworskiego w szczególności o charakterze otwartym;

b)  popularyzacja walorów rekreacji ruchowej;

c)  organizacja sportowych zajęć pozalekcyjnych.

Dofinansowanie może obejmować tylko:

1.  Pracę trenerów;

2.  Zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania;

3.  Zakup strojów sportowych;

4.  Wynajem obiektów sportowych;

5.  Ubezpieczenie;

6.  Zakup nagród rzeczowych.

 

3)  ochrony zdrowia:

a)  wspieranie programów profilaktycznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia;

b) organizacja przedsięwzięć mających na celu ochronę i promocję zdrowia;

c) propagowanie zachowań prozdrowotnych poprzez organizację zajęć ruchowych, edukację żywieniową.

Dofinansowanie może obejmować tylko:

1. Pracę instruktorów, prelegentów;

2. Zakup sprzętu do realizacji zadania;

3. Zakup pomocy medycznej;

4. Wynajem obiektów niezbędnych do realizacji zadania;

5. Ubezpieczenie;

6. Zakup nagród rzeczowych.

 

4)  turystyki i wypoczynku:

a)  organizacja zajęć, imprez, przedsięwzięć o charakterze turystycznym;

b)  popularyzacja walorów rekreacji wypoczynkowej;

c)  organizacja wypoczynku dla mieszkańców Powiatu Nowodworskiego i turystów.

Dofinansowanie może obejmować tylko:

1.  Pracę instruktorów, prelegentów;

2.  Zakup sprzętu do realizacji zadania;

3.  Wynajem autokaru, transportu;

4.  Wynajem obiektów niezbędnych do realizacji zadania;

5.  Ubezpieczenie;

6.  Zakup nagród rzeczowych.

 

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

1)  kultura i sztuka – 5.100,00 zł;

2)  kultura fizyczna i sport – 12.300,00.zł;

3)  ochrona zdrowia – 600,00 zł;

4)  turystyka i wypoczynek – 3.300,00 zł.


 

4.  Zasady przyznawania dotacji:

Zlecanie zadania publicznego odbywa się w formie wsparcia realizacji zadania wraz
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Dofinansowanie nie może przekroczyć 90% kosztów realizacji zadania.

 

5. Termin i warunki realizacji zadania:

1)  termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2017 roku;

2)  miejsce realizacji zadania: Powiat Nowodworski i region pomorski.

 

6.  Termin składania ofert:

1) oferty na realizację wyżej wymienionych zadań należy składać od dnia ogłoszenia w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 31 marca 2017 r., do godz. 15:30, w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański. Oferty należy składać w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert  i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1300);

2)  koperty powinny być zamknięte i zawierać dopisek „Otwarty konkurs ofert 2017” oraz rodzaj zadania. Oferty złożone po upływie wskazanego terminu lub w innym miejscu zostaną uznane za nieważne. W jednej kopercie może być umieszczona tylko 1 oferta. Oferta może dotyczyć tylko jednego zadania, wymienionego w niniejszym ogłoszeniu.

 

7.  Oferta:

1) podmiot zobowiązany jest do przygotowania oferty zgodnie z warunkami konkursu, w terminie wskazanym w ogłoszeniu;

2) ofertę należy sporządzić, pod rygorem nieważności, w języku polskim, pismem komputerowym/maszynowym;

3)  poszczególne strony oferty i wymagane załączniki winny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu, pod rygorem nieważności; 

4)  do oferty należy załączyć  kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany, w przypadku parafii zaświadczenie o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelną jednostkę organizacyjną i o pełnieniu funkcji organu osoby prawnej wystawione przez Wojewodę nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem oferty – oryginał lub kopia);

5)  w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – należy załączyć dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów);

6)  oferta powinna stanowić zwartą całość;

7)  nie przewiduje się możliwości uzupełniania oferty;

8)  złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

 

8. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

1) oceny złożonych ofert dokonują, według kryteriów niżej podanych, powołane przez Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Komisje Konkursowe i przedłożą je Zarządowi Powiatu
do zatwierdzenia;

2)  Komisje Konkursowe otworzą koperty z ofertami, ocenią oferty pod względem formalnym,
a następnie rozpatrzą oferty spełniające warunki w ocenie formalnej i ocenią je pod względem merytorycznym;

3)  kryteria stosowane przez Komisje Konkursowe przy ocenie merytorycznej ofert:

a) ocena możliwości realizacji zadania przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;

 b) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

c) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;

d) ocena innych, dodatkowych informacji (jakość zadania, rzetelność, dotychczasowa współpraca z samorządem).

4)  Rozpatrzenie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim do dnia 7 kwietnia 2017 r.  Informacja o wyborze ofert zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.nowydworgdanski.pl, na stronie internetowej Powiatu: www.nowydworgdanski.pl  oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Starostwa.

 

9. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań tego samego rodzaju w 2016 r.

W 2016 r. Powiat Nowodworski przekazał środki finansowe organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań z zakresu:

1)  kultury i sztuki –  5.999,94 zł,

2)  kultury fizycznej i sportu – 34.499,99 zł,

3)  ochrony zdrowia – 3.000,00 zł,

4)  turystyki i wypoczynku-  4.300,00 zł.

 

10. Informacje dodatkowe:

1) w przypadku zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami;

2)  informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański, telefonicznie pod numerem telefonu: 55 247 36 68;

3) Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim zastrzega sobie prawo do odwołania otwartego konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

  • autor informacji: Aleksandra Ciżmowska
    data wytworzenia: 2017-03-09
  • opublikował: Krzysztof Firko
    data publikacji: 2017-03-10 08:47
  • zmodyfikował: Krzysztof Firko
    ostatnia modyfikacja: 2017-03-10 08:54

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2005
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-01-15 10:47

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański

Dane kontaktowe

Tel.: +48 55 247 36 71
Fax: +48 55 247 36 70

e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek:    730 - 1530
Wtorek:   730 - 1530
Środa:   730 - 1630
Czwartek:   730 - 1530
Piątek:   730 - 1430

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1434373
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-05-23 11:36

Stopka strony