Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE

ZARZĄD POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
OGŁASZA

nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się
na terenie Powiatu Nowodworskiego w 2017 roku

 

I. Rodzaj prac:

Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować nakłady konieczne na:

 1. sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
 2. przeprowadzenie badań konserwatorskich  lub architektonicznych;
 3. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
 4. opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
 5. wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego;
 6. sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
 7. zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
 8. stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
 9. odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
 10. odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
 11. odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
 12. modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
 13. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
 14. uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
 15. działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
 16. zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7–15;
 17. zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

 

II. Rodzaj podmiotów uprawnionych do wnioskowania o dotację celową:

O dotację z budżetu Powiatu Nowodworskiego może się ubiegać osoba fizyczna lub  jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

 

III. Wielkość środków zapewnionych w budżecie na dany rok:

Kwota przeznaczona na dotację w budżecie Powiatu Nowodworskiego na rok 2017:

10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

 

IV. Wielkość dofinansowania określona procentowo:

 1. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac przy zabytku.
 2. Łączna kwota wszystkich udzielonych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru nie może przekraczać 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

 

V. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Zadanie winno być wykonane w roku 2017.
 2. Dotacja będzie udzielona na podstawie i na warunkach określonych w umowie.

 

VI. Kryteria wyboru wniosków do dofinansowania:

 1. Uchwała Nr XXIV/167/2016 Rady Powiatu  w  Nowym  Dworze  Gdańskim z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Nowodworskiego.
 2. Decyzję o udzieleniu dotacji celowej podejmie Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w drodze uchwały na wniosek Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.
 3. Uchwała określać będzie:
  1) nazwę podmiotu otrzymującego dotację,
  2) kwotę dotacji do przekazania w roku budżetowym.

 

VII. Termin i miejsce przyjmowania wniosków:

 1. Wypełnione wnioski wraz załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 31 marca 2017 r. do godziny 15:30 w sekretariacie  Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim.
 2. Do wniosku należy dołączyć:
  1) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku;
  2) decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków;
  3) decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót budowlanych przy zabytku;
  4) kosztorys przewidzianych prac lub robót;
  5) program prac konserwatorskich lub projekt budowlany zatwierdzone przez organ ochrony zabytków;
  6) pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia;
  7) wyciąg z KRS lub inny dokument rejestrowy;
  8) zdjęcie zabytku, którego dotyczy wniosek;

  Załączniki będące kopiami dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
   
 3. Informacje w sprawie naboru można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański, osobiście pok. nr 33, telefonicznie pod numerem telefonu: 55 247 36 68 wew. 151.
 • autor informacji: Aleksandra Ciżmowska
  data wytworzenia: 2017-03-13
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2017-03-13 13:49
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-16 12:30

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1997
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-01-15 10:47

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański

Dane kontaktowe

Tel.: +48 55 247 36 71
Fax: +48 55 247 36 70

e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek:    730 - 1530
Wtorek:   730 - 1530
Środa:   730 - 1630
Czwartek:   730 - 1530
Piątek:   730 - 1430

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1434317
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-05-23 11:36

Stopka strony