Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

NABÓR CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH W RAMACH DRUGIEGO OTWARTEGO KONKURSU OFERT W 2017 ROKU

Zgodnie z art. 15 ust. 2 a i ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz § 2 Uchwały Nr XXV/176/2016 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”,  Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowych na rok 2017.

 1. Do rozpatrzenia ofert złożonych w ramach konkursu organ administracji publicznej zobowiązany jest powołać komisje konkursowe. Komisje mają charakter opiniodawczy. Obradować będą cztery komisje z zakresu: kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia, turystyki i wypoczynku.  
 2. W skład Komisji Konkursowych wchodzi:
  1. przedstawiciel Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim;
  2. przedstawiciel Starostwa Powiatowego  w Nowym Dworze Gdańskim;
  3. przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim;
  4. maksymalnie pięć osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.
 3. Do obowiązków członków Komisji Konkursowych należy w szczególności:
  1. czynny udział w pracach Komisji;
  2. niezwłoczne informowanie Przewodniczącego o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie obowiązków członka Komisji;
  3. członkowie Komisji nie mogą ujawnić informacji o przebiegu prac Komisji podmiotom biorącym udział w konkursie oraz innym organizacjom pozarządowym.
 4. Prawa członków Komisji Konkursowych:
  1. członkowie Komisji mają prawo uczestniczyć we wszystkich jej pracach;
  2. członkowie Komisji mają prawo wglądu do dokumentów związanych z pracą Komisji (oferty i załączniki) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim.
 5. Tryb Pracy Komisji Konkursowych:
  1. Komisja pracuje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Termin i miejsce posiedzenia Komisji określi Zarząd Powiatu w późniejszym terminie;
  2. członkowie Komisji Konkursowych przed rozpoczęciem prac podpisują zobowiązanie,że organizacja pozarządowa, którą reprezentują, nie złożyła w danym konkursie oferty i w świetle przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie zachodzą przesłanki do wyłączenia ich z prac Komisji;
  3. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy pełnego składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego;
  4. z obrad Komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji.

Protokół przedstawia się Zarządowi Powiatu łącznie z projektem uchwały w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji.

Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Komisje Konkursowe mogą działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli:

 1. żadna organizacja nie wskaże osób do składu Komisji Konkursowej lub
 2. wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach Komisji Konkursowej lub
 3. wszystkie powołane w skład  Komisji Konkursowej osoby podlegają wyłączeniu
  na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f.

Nabór na członków Komisji Konkursowej odbywa się na załączonym formularzu 
w terminie od dnia 21 marca 2017 r. do dnia 28 marca 2017 r.

Wypełnione formularze należy dostarczyć do ostatniego dnia naboru: bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański, za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres:
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim,ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański;
lub drogą mailową: starostwo@nowydworgdanski.pl

 • autor informacji: Aleksandra Ciżmowska
  data wytworzenia: 2017-03-21
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2017-03-21 13:24

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2002
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-01-15 10:47

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański

Dane kontaktowe

Tel.: +48 55 247 36 71
Fax: +48 55 247 36 70

e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek:    730 - 1530
Wtorek:   730 - 1530
Środa:   730 - 1630
Czwartek:   730 - 1530
Piątek:   730 - 1430

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1434353
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-05-23 11:36

Stopka strony