Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.nowydworgdanski.pl

Treść strony

ZAPYTANIE OFERTOWE

na świadczenie usługi polegającej na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Nowodworskiego.

Zamawiający : Powiat Nowodworski
Adres zamawiającego: ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański
Telefon: 55 2473668
Fax: 55 2473670

I. Postanowienia ogólne:

 1. Działając na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 912 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny (t. j. Dz.U. z 1961 r. Nr 39, poz. 202  ), Powiat Nowodworski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim składa zapytanie ofertowe na świadczenie przedmiotowej usługi.
 2. Postępowanie wyłączone jest z przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publiczny (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986  z późn. zm.) art. 4 pkt.8 – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniu karty zgonu w sytuacjach, o których mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 912 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny (t. j. Dz.U. z 1961 r. Nr 39 poz. 202 z późn. zm. ).
 2. Usługa, która będzie zlecona przez Zamawiającego dotyczy wyłącznie sytuacji, kiedy do stwierdzenia zgonu, ustalenia jego przyczyny i wystawienia karty zgonu nie są zobowiązane inne osoby zgodnie z zapisami ustawy i rozporządzenia o których mowa w ust.1.

III. Warunki realizacji zamówienia:

 1. Usługa będzie realizowana w granicach administracyjnych Powiatu Nowodworskiego na uzasadnione telefoniczne wezwanie funkcjonariusza Policji będącego na miejscu zdarzenia, w którym znajdują się zwłoki, w czasie nie dłuższym niż dwie godziny od chwili otrzymania wezwania.
 2. W ramach usługi należy udać się na miejsce zdarzenia, dokonać oględzin zwłok, ustalić przyczynę zgonu i wystawić kartę zgonu.
 3. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który spełnia jeden z poniższych warunków:
  - posiada status podmiotu leczniczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.) i zapewni całodobowy dyżur lekarza, który wykona czynności będące przedmiotem zamówienia;
  - posiada prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie kraju, prowadzi działalność gospodarczą o której mowa w art. 5  ust. 2 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.) oraz zapewni całodobowe wykonanie czynności będących przedmiotem zamówienia.
 4. W przypadku ubiegania się o usługę przez podmiot leczniczy, do oferty należy dołączyć wykaz lekarzy, którzy będą realizować przedmiotową usługę.

IV. Termin realizacji zamówienia:

 1. Usługa będzie realizowana w terminie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 roku, przez całą dobę, we wszystkie dni w tygodniu (w dni wolne od pracy, niedziele i święta) wraz z całodobową dostępnością numeru, pod który funkcjonariusz Policji będzie mógł wezwać lekarza do przyjazdu na miejsce, w którym znajdują się zwłoki. Wzór zgłoszenia zgonu dla zleceniobiorcy stanowi załącznik nr 2 do umowy.
 2. Szczegółowe warunki finansowania i rozliczania zamówienia regulować będzie odrębna umowa z wyłonionym wykonawcą usługi, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

V. Przedmiot oceny

 1. Przedmiotem oceny ofert będzie cena brutto za jedną zrealizowaną usługę polegającą na stwierdzeniu zgonu, ustaleniu jego przyczyny i wystawieniu karty zgonu. Cena musi obejmować wszystkie koszty, wydatki opłaty i inne składniki związane z realizacją zamówienia, które są i mogą być wymagane przy i w związku z jego wykonaniem. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Każdy z Oferentów może zaproponować tylko jedną cenę.
 2. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający może wezwać oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, jeżeli wymaga tego interes publiczny. Składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w już złożonych ofertach.

VI. Termin i sposób zapłaty:

Wynagrodzeniem Zleceniobiorcy będzie kwota stanowiąca iloczyn liczby jednorazowych czynności faktycznie wykonanych w danym miesiącu oraz stawki brutto zaproponowanej przez Oferenta za realizację usługi. Należność z tytułu realizacji usługi będzie wypłacona miesięcznie w terminie 14 dni po przedłożeniu przez Zleceniobiorcę prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku wraz ze sporządzonym zbiorczym zestawieniem zgonów, stanowiącym załącznik nr 1 umowy.

VII. Sposób przygotowania oraz miejsce i termin składania ofert: 

 1. Ofertę należy sporządzić wypełniając formularz oferty zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, opisanej „OFERTA – stwierdzenie zgonu i wystawienie karty zgonu”, oznaczonej nazwą i adresem Oferenta (pieczęć) w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100  Nowy Dwór Gdański, w nieprzekraczalnym terminie do 7 maja 2019 r.
 3. Oferty zostaną otwarte w dniu 14 maja 2019 r. 
 4. W przypadku ubiegania się o usługę przez podmiot leczniczy, do oferty należy dołączyć wykaz lekarzy, którzy będą realizować przedmiotową usługę.
 5. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków działu III ust.3 niniejszego ogłoszenia.
 6. Oferty niekompletne i złożone po terminie zamawiający uzna za nieważne.
 7. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Oferentów o dokonanym wyborze.
 8. Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest Małgorzata Wereszczyńska-Łukasiak 55 247 36 68 w. 151.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

VIII.  Informacje dotyczące RODO:

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119 s. 1  informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim  ul. gen. Wł. Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z  Inspektorem Ochrony Danych Panem Tomaszem Henzlerem pod adresem: inspektor@cbi24.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c)ww. Rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  -  dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także  - w przypadkach przewidzianych prawem- prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Urzędu Ochrony danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Wereszczyńska-Łukasiak
  data wytworzenia: 2019-04-25
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2019-04-26 07:27

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5224
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-06-30 14:47