Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.nowydworgdanski.pl

Treść strony

KONKURSY OFERT OGŁOSZONE!

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku. Prosimy o dokładne zapoznanie się z ogłoszeniem.

ZARZĄD POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) i Uchwały Nr XXXIX/284/2014 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 października 2014 r.
w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.

1. Konkurs adresowany jest do:

 1. organizacji pozarządowych - w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
 2. osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 3. stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, prowadzących odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów powiatu, działalność pożytku publicznego
  w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów;
 4. spółdzielni socjalnych;
 5. spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U.
z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną na zasadach określonych w art. 14 ust. 3-5 w/w ustawy.

2. Rodzaj  zadania:

1) w zakresie kultury i sztuki:

 1. organizacja imprez kulturalnych o charakterze powiatowym mających istotne znaczenie dla kultury Powiatu Nowodworskiego;
 2. organizacja festiwalu i przeglądu sztuki artystycznej oraz warsztatów twórczych;
 3. organizacja imprez promujących produkty lokalne;
 4. wsparcie projektów teatralnych, muzycznych;
 5. kultywowanie tradycji regionalnej poprzez działalność wydawniczą oraz publikacje twórców lokalnych;
 6.  konkursy, turnieje i zawody z zakresu tematyki przeciwpowodziowej
  i przeciwpożarowej;
 7. działania z wolontariatu wśród dzieci i młodzieży.

Dofinansowanie może obejmować tylko:

 1. pracę szkoleniowców, wykładowców, prelegentów;
 2.  zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadania;
 3.  zakup materiałów technicznych, plastycznych;
 4.  wynajem obiektów niezbędnych do realizacji zadania;
 5.  ubezpieczenie;
 6.  usługa wydawnicza;
 7. zakup nagród rzeczowych.

2) w zakresie kultury fizycznej i sportu:

 1. organizacja zajęć, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców Powiatu Nowodworskiego w szczególności o charakterze otwartym;
 2. popularyzacja walorów rekreacji ruchowej;
 3. organizacja sportowych zajęć pozalekcyjnych.

Dofinansowanie może obejmować tylko:

1. pracę trenerów;

 1.  zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania;
 2.  zakup strojów sportowych;
 3.  wynajem obiektów sportowych;
 4.  ubezpieczenie;
 5.  zakup nagród rzeczowych.

3) w zakresie ochrony zdrowia:

 1. wspieranie programów profilaktycznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia;
 2. organizacja przedsięwzięć mających na celu ochronę i promocję zdrowia;
 3. propagowanie zachowań prozdrowotnych poprzez organizację zajęć ruchowych, edukację żywieniową.

Dofinansowanie może obejmować tylko:

1. pracę instruktorów, prelegentów;

 1.  zakup sprzętu do realizacji zadania;
 2.  zakup pomocy medycznej;
 3.  wynajem obiektów niezbędnych do realizacji zadania;
 4.  ubezpieczenie;
 5.  zakup nagród rzeczowych.

4) w zakresie turystyki i wypoczynku:

 1. organizacja zajęć, imprez, przedsięwzięć o charakterze turystycznym,
 2. popularyzacja walorów rekreacji wypoczynkowej;
 3. organizacja wypoczynku dla mieszkańców Powiatu Nowodworskiego i turystów.

Dofinansowanie może obejmować tylko:

1. pracę instruktorów, prelegentów;

 1.   zakup sprzętu do realizacji zadania;
 2.  wynajem autokaru, transportu;
 3.  wynajem obiektów niezbędnych do realizacji zadania;
 4.  ubezpieczenie;
 5.  zakup nagród rzeczowych.

3.   Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

 1. kultury i sztuki – 6.800,00 zł;
 2. kultury fizycznej i sportu – 28.700,00  zł;
 3. ochrony zdrowia – 2.900,00 zł;
 4. turystyka i wypoczynek – 4.600,00 zł.
 1. Zasady przyznawania dotacji:

Zlecanie zadania publicznego odbywa się w formie wsparcia realizacji zadania wraz
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Dofinansowanie nie może przekroczyć 90% kosztów realizacji zadania.


5. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2015 roku;
 2. miejsce realizacji zadania: Powiat Nowodworski i region pomorski;

6. Termin składania ofert:

Oferty na realizację  wyżej  wymienionych  zadań należy  składać od dnia ogłoszenia 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lutego 2015  r., do  godz. 15:30, w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański. Oferty  należy składać w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz  wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

 1.   Koperty powinny być zamknięte i zawierać dopisek „Otwarty konkurs ofert 2015” oraz rodzaj zadania. Oferty złożone  po upływie wskazanego terminu lub w innym miejscu zostaną uznane za nieważne. W jednej kopercie może być umieszczona tylko 1 oferta. Oferta może dotyczyć tylko jednego zadania, wymienionego w niniejszym ogłoszeniu. Dodatkowe informacje można uzyskać w Zespole ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych, turystyki, promocji i sportu, tel. 55 247 36 68 wew. 137 oraz w Zespole ds. edukacji i kultury, tel. 55 247 36 68 wew. 151.
 2. Do oferty powinny być dołączone następujące załączniki:
 1. kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany, w przypadku parafii zaświadczenie o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelną jednostkę organizacyjną i o pełnieniu funkcji organu osoby prawnej wystawione przez Wojewodę nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem oferty – oryginał lub kopia).
 2. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).
 1. Nie przewiduje się możliwości uzupełniania oferty.
   
 2. Oferta winna być napisana na maszynie lub komputerze i podpisana przez uprawnionych przedstawicieli oferenta. Dokonane poprawki lub korekty błędów muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę. Oferta winna stanowić zwartą całość.

7.  Tryb i kryteria stosowane przy  wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

 1. Oceny złożonych ofert dokonują według kryteriów podanych niżej powołane przez Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Komisje  Konkursowe i przedłożą je Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim do zatwierdzenia.
 2. Komisje Konkursowe otworzą koperty z ofertami, ocenią oferty pod względem formalnym, czy spełniają warunki określone w ustawie z dnia 23 kwietnia 2003 roku
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 poz. 1118 z późn. zm. )  i niniejszego ogłoszenia, odrzucą oferty nie spełniające warunków formalnych określonych w wymienionej ustawie  i niniejszym  ogłoszeniu lub złożone po wyznaczonym terminie, rozpatrzą oferty, które spełniły warunki
  w ocenie formalnej i ocenią pod względem merytorycznym.
 3. Kryteria stosowane  przez Komisje Konkursowe przy ocenie merytorycznej ofert:  
 1. ocena możliwości realizacji zadania przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;
 2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym
  w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
 3. ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty  określone w art. 3 ust. 3 będą   realizować zadanie publiczne;
 4. uwzględnia planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
 5. uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy
  i pracę społeczną członków.

      4)  Rozpatrzenie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze
             Gdańskim do dnia 27 lutego 2015 roku. Informacja o wyborze ofert zostanie
             zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.nowydworgdanski.pl, na
             stronie powiatowej: www.nowydworgdanski.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń
             Starostwa.

8.  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań tego samego rodzaju w 2014
     roku.

W 2014 roku Powiat Nowodworski przekazał środki finansowe organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na realizację zadań z zakresu:

       1)   turystyki i wypoczynku – 4.600,00 zł;

       2)  ochrony zdrowia – 2.900,00 zł;

       3)  kultury i sztuki – 8.800,00 zł;

       4)  kultury fizycznej i sportu – 28.700,00 zł.

9.   Informacje dodatkowe:

 1. W sytuacji, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwości proporcjonalnego zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami.
 2. Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
  82-100 Nowy Dwór Gdański,  osobiście w pok. nr  31, telefonicznie pod numerem telefonu: 55 247 36 68 wew. 137.
 3. Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim zastrzega sobie prawo do odwołania otwartego konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Metryka

 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2015-01-23 10:46
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-02-09 10:37

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 95686
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-08-09 10:29