Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo!

Od czwartku 04 czerwca 2020 r. obowiązywać będą nowe zasady obsługi interesantów w Wydziale Komunikacji. Obsługa bezpośrednia odbywać się będzie z zachowaniem zaleceń służb sanitarnych.

 • autor informacji: Ewa Świgoń
  data wytworzenia: 2020-05-15
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2020-05-15 11:30

KOMUNIKAT - AKTUALIZACJA Z DNIA 11.05.2020

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim uprzejmie informuje, że w czasie sezonu nawigacyjnego most zwodzony w Drewnicy na rzece Szkarpawa będzie otwierany dla żeglugi rekreacyjno-turystycznej w okresie od 15.05.2020 r. do 13.09.2020 r. w następujących godzinach: 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15.00, 17:00, 19:00, 20:00.

Numer kontaktowy do obsługi mostu na rzece Szkarpawa : 882-065-597  w godz. od 9.00 do 20.00.

Most w Sztutowie na rzece Wisła Królewiecka będzie otwierany dla żeglugi rekreacyjno-turystycznej  w okresie od 15.05.2020 r. do 31.08.2020 r. w następujących godzinach: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00.

Numer do kontaktu: 784-933-175 od poniedziałku do piątku w godz. od 07.00 do 15.00.

W razie wzmożonego ruchu jednostek turystyczno-rekreacyjnych zostanie wydany dodatkowy komunikat informujący, iż powyższe godziny otwarcia mostów obowiązywać będą do 30 września 2020 r.

Po zakończeniu sezonu letniego mosty będą zamknięte. Otwarcie będzie możliwe po uprzednim zgłoszeniu, co najmniej 24 godziny przed planowanym przejściem pod mostem. Zgłoszenia należy dokonać na nr tel. 882-065-597 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.  Jednocześnie informuję, że nie ma możliwości otwierania mostów po zmroku.

 • autor informacji: Paulina Ciszek
  data wytworzenia: 2020-05-15
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2020-04-30 15:01
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-15 09:45

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU NOWODWORSKIEGO

Od 16 marca 2020 r.  do 26 kwietnia 2020 r.
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
pracować będzie w trybie wewnętrznym
i zostanie zamknięte dla interesantów.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców
w czasie rosnącego zagrożenia epidemiologicznego (KORONAWIRUS),
informujemy, że od 16 marca do 26 kwietnia 2020 r.

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
będzie zamknięte dla interesantów i pracuje w trybie wewnętrznym.

 • autor informacji: RZGW
  data wytworzenia: 2020-03-30
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2020-04-01 13:18

KWALIFIKACJA WOJSKOWA W ROKU 2020 ZOSTAJE ZAKOŃCZONA

Szef MSWiA Mariusz Kamiński oraz szef MON Mariusz Błaszczak podpisali rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. Na mocy tego przepisu kwalifikacja w roku 2020 r. zostaje zakończona w piątek (13 marca br.). Wszystkie wezwania wydane przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca br. do 30 kwietnia br. tracą ważność.

INFORMACJA W SPRAWIE ASF

W dniu 19.02.2020r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Dworze Gdańskim poinformował, że część gminy Nowy Dwór Gdański położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od połud­niowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 oraz przez drogę nr 502 bieg­nącą od skrzyżowania z drogą nr S7 do północnej granicy gminy z dniem 17.02.2020r. znajduję się w obszarze objętym ograniczeniami tzw. "strefa czerwona".

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE/RESTAURATORSKIE PRZY ZABYTKACH

ZARZĄD POWIATU  W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

zaprasza do składania wniosków o przyznanie dotacji w  2020 roku

na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub ewidencji zabytków.

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Uchwała Nr 10/2020  Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim  z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia oraz turystyki i wypoczynku.

 • autor informacji: Małgorzata Wereszczyńska-Łukasiak
  data wytworzenia: 2020-02-04
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2020-02-04 13:05
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-04 13:08
 • autor informacji: Marek Miszewski
  data wytworzenia: 2020-01-07
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2020-01-13 13:43

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 • autor informacji: Ada Bonk
  data wytworzenia: 2020-01-08
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2020-01-09 08:13
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-09 08:16

INFORMACJA DOT. KAR ZA NIETERMINOWĄ REJESTRACJĘ/ZAWIADOMIENIE O ZBYCIU LUB NABYCIU POJAZDU

W związku z wejściem w życie w dniu 01.01.2020r. znowelizowanych przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, które wprowadzają kary w wysokości 200zł – 1000 zł za:

 • zarejestrowanie używanego pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej po upływie 30 dni od dnia jego sprowadzenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • zawiadomienie Starosty o nabyciu/zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej po upływie 30 dni od daty nabycia/zbycia

informujemy, że zgodnie z informacją otrzymaną przez tut. Urząd w dniu 02.01.2020 r. z Ministerstwa Infrastruktury, Departament Transportu Drogowego, powyższe przepisy nie będą miały zastosowania do czynności sprzed wejścia w życie znowelizowanych przepisów.

ZARZĄD POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM OGŁASZA otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.

 • autor informacji: Małgorzata Wereszczyńska-Łukasiak
  data wytworzenia: 2019-12-31
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2019-12-31 16:41

NABÓR CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2020 ROKU

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowych

KONKURS NA WYBÓR PARTNERA

ZARZĄD POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
ogłasza
„KONKURS NA WYBÓR PARTNERA"
w celu przygotowania i realizacji projektu w ramach II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

INFORMACJA

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Nowodworskiego.

INFORMACJA O WYNIKU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Informacja o wyniku konsultacji społecznych dotyczących „Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH

Zaproszenie do współpracy dla podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego finansowanych ze środków publicznych.

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim zaprasza podmioty lecznicze/lekarzy dentystów z terenu Powiatu Nowodworskiego do współpracy w zakresie realizacji postanowień art. 12 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1078)

OGŁOSZENIE - NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Nowodworskiego.

OGŁOSZENIE - OTWARTY KONKURS OFERT

ZARZĄD POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020
zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
na terenie Powiatu Nowodworskiego.

 • autor informacji: Paulina Ciszek
  data wytworzenia: 2019-10-25
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2019-10-25 08:42

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2020 ROK

Konsultacje społeczne dotyczące projektu
“Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2020  rok”

 • autor informacji: Anna Terendy
  data wytworzenia: 2019-08-21
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2019-08-23 08:24
 • autor informacji: Wiesław Gruszka
  data wytworzenia: 2019-08-14
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2019-08-14 12:55
 • autor informacji: Krystyna Damszel-Podsiadły
  data wytworzenia: 2019-08-08
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2019-08-13 07:49
 • autor informacji: Katarzyna Dybiec
  data wytworzenia: 2019-07-12
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2019-07-15 14:23
 • autor informacji: Marek Miszewski
  data wytworzenia: 2019-06-04
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2019-06-05 08:30
 • autor informacji: Marek Miszewski
  data wytworzenia: 2019-05-10
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2019-05-10 13:33
 • autor informacji: Marek Miszewski
  data wytworzenia: 2019-05-03
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2019-05-10 13:33
 • autor informacji: Krystyna Damszel-Podsiadły
  data wytworzenia: 2019-05-08
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2019-05-09 13:38
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-09 13:41
 • autor informacji: Krystyna Damszel-Podsiadły
  data wytworzenia: 2019-05-08
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2019-05-09 13:38
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-09 13:41
 • autor informacji: Marek Miszewski
  data wytworzenia: 2019-05-07
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2019-05-07 09:59
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-07 09:59

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE
na świadczenie usługi polegającej na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Nowodworskiego.

 • autor informacji: Krystyna Damszel-Podsiadły
  data wytworzenia: 2019-04-15
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2019-04-16 08:42
 • autor informacji: Marek Miszewski
  data wytworzenia: 2019-04-12
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2019-04-15 10:30
 • autor informacji: Marek Miszewski
  data wytworzenia: 2019-04-12
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2019-04-15 10:26
 • autor informacji: Marek Miszewski
  data wytworzenia: 2019-04-08
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2019-04-08 10:36
 • autor informacji: Marek Miszewski
  data wytworzenia: 2019-03-20
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2019-03-20 12:50

NABÓR CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

ZARZĄD POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

ogłasza nabór członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych 
w drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury
i sztuki w 2019 roku.

DRUGI KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE KULTURY I SZTUKI W 2019 R.

ZARZĄD POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
ogłasza drugi konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki 2019 r.

INFORMACJA

W dniach
od  28.01.2019 r.  do  01.02.2019 r.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
nie przyjmuje interesantów

Za utrudnienia przepraszamy

 • autor informacji: Halina Bukowska
  data wytworzenia: 2019-01-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-28 09:53

OBWIESZCZENIA - WODY POLSKIE

 • autor informacji: RZGW
  data wytworzenia: 2019-01-21
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2019-01-22 10:03
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-22 10:08

DOTACJE NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH

ZARZĄD POWIATU  W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Na podstawie Uchwały Nr  XLVII/312/2018 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 19 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Powiatu Nowodworskiego (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2018 r.  poz. 4448 z dnia 16 listopada 2018 r.)

 zaprasza do składania wniosków o przyznanie dotacji w  2019 roku

na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub ewidencji zabytków.

 • autor informacji: RZGW
  data wytworzenia: 2019-01-03
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2019-01-03 14:37
 • autor informacji: RZGW
  data wytworzenia: 2018-12-21
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2018-12-21 14:15

NABÓR CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH

ZARZĄD POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

ogłasza naboru członków komisji konkursowych
do opiniowania złożonych ofert
w otwartym konkursie ofert
na realizację zadań publicznych w 2019 roku.

 • autor informacji: RZGW
  data wytworzenia: 2018-12-15
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2018-12-18 09:21

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2019 R.

 • autor informacji: Małgorzata Wereszczyńska-Łukasiak
  data wytworzenia: 2018-12-15
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2018-12-15 12:42
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-15 12:43
 • autor informacji: RZGW
  data wytworzenia: 2018-12-14
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2018-12-15 10:37
 • autor informacji: Krystyna Damszel-Podsiadły
  data wytworzenia: 2018-12-06
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2018-12-06 11:38
 • autor informacji: Marek Miszewski
  data wytworzenia: 2018-11-26
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2018-11-26 13:02

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Nowodworskiego.

 • autor informacji: Ewa Świgoń
  data wytworzenia: 2018-10-29
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2018-10-29 13:23

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI - KONSULTACJE SPOŁECZNE

Konsultacje społeczne dotyczące projektu “Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2019  rok”

KONKURS NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO - NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

ZARZĄD POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Nowodworskiego.

 • autor informacji: Ewa Świgoń
  data wytworzenia: 2018-10-12
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2018-10-16 08:53
 • autor informacji: Wojewoda Pomorski
  data wytworzenia: 2018-09-14
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2018-09-24 14:14
 • autor informacji: Marek Miszewski
  data wytworzenia: 2018-07-18
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2018-07-18 14:51
 • autor informacji: Marek Miszewski
  data wytworzenia: 2018-06-25
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2018-06-26 09:39
 • autor informacji: Marek Miszewski
  data wytworzenia: 2018-05-10
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2018-05-11 10:50
 • autor informacji: Marek Miszewski
  data wytworzenia: 2018-05-02
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2018-05-02 11:11
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-02 11:12
 • autor informacji: Mirosław Siatka
  data wytworzenia: 2018-04-30
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2018-05-02 09:45
 • autor informacji: Marek Miszewski
  data wytworzenia: 2018-04-27
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2018-04-30 08:46

Przetarg na dzierżawę nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod miejsca postojowe

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim
OGŁASZA
pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność  Powiatu Nowodworskiego położonych w Jantarze, Stegnie, Sztutowie i Kątach Rybackich przeznaczonych do dzierżawy pod miejsca postojowe na okres od 28 kwietnia do 30 września br.

 • autor informacji: Mirosław Siatka
  data wytworzenia: 2018-02-09
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2018-02-09 13:24
 • autor informacji: Marek Miszewski
  data wytworzenia: 2018-01-30
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2018-02-01 13:40

WYNIKI POSTĘPOWANIA W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2018 R. ZADAŃ W ZAKRESIE KULTURY I SZTUKI, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, OCHRONY ZDROWIA ORAZ TURYSTYKI I WYPOCZYNKU

ZARZĄD POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
INFORMUJE

o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych Powiatu Nowodworskiego w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia oraz turystyki i wypoczynku

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 200310
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-06-03 13:57

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański

Dane kontaktowe

Tel.: +48 55 247 36 71
Fax: +48 55 247 36 70

e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek:    730 - 1530
Wtorek:   730 - 1530
Środa:   730 - 1630
Czwartek:   730 - 1530
Piątek:   730 - 1430

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1837410
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-06-04 14:36

Stopka strony