Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.nowydworgdanski.pl

Treść strony

logo

Powiat Nowodworskim (Lider)  wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Dworze Gdańskim (Realizator) oraz w partnerstwie z Urzędem Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim realizuje projekt  „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie nowodworskim z wyłączeniem  osób przed ukończeniem 30 r.ż.- II edycja" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś Priorytetowa 5 Zatrudnienie
Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
 Poddziałanie 5.2.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT

Cel główny projektu: Zwiększenie zatrudnienia osób pozostających bez pracy w powiecie nowodworskim.

Okres realizacji projektu: od 01 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku

Grupę docelowa projektu  stanowią:

Osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim należące do co najmniej jednej z poniższych grup:

 • kobiety,
 • osoby w wieku 50 lat i powyżej,
 • z niepełnosprawnościami ,
 • długotrwale bezrobotne, (tzn. pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy przed dniem rozpoczęcia udziału w projekcie)
 • o niskich kwalifikacjach zawodowych (tzn. z wykształceniem podstawowym, gimnazjalny lub ponadgimnazjalnym).
 • nie należące do grup wskazanych powyżej (bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat), których ilość nie przekroczy 20 % ogólnej liczby osób w projekcie.

 
W ramach projektu są realizowane następujące formy wsparcia dla 36 osób (26K i 10M):

 • Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe dla  36 osób,
 • Stażdla 18 osób (14 K, 4 M),
 • Prace interwencyjne dla 5 osób (5 K),
 • Szkolenia indywidualnedla 13 osób (7K, 6M).

 
Więcej informacji można uzyskać telefonicznie lub osobiście u poszczególnych pracowników:

 • Pośrednictwo pracy:  nr 9, tel. (55) 246 95 15 do 18, ) Pośrednictwo
 • Doradztwo zawodowe:  nr 11,12- tel. (55) 246 95-27 do 28, Doradztwo
 • Staż:  nr 15 – tel. (55) 246 95 33 Staż,
 • Prace interwencyjne:  nr 21 – tel. (55) 246 95 45, Parce interwencyjne
 • Szkolenia indywidualne:  nr 14 – tel. (55) 246 95 31 Szkolenie

 Aktualnie trwające nabory i ich terminy:

 • Staż – W związku z wyczerpaniem limitu środków nabór został zamknięty.
 • Szkolenia-W związku z wyczerpaniem limitu środków nabór został zamknięty.

 
Planowane do osiągnięcia efekt:

 • 23 osoby podejmą zatrudnienie
 • 13 osób ukończy szkolenia indywidualne uzyskaniem kwalifikacji (potwierdzonych certyfikatem)


 Planowana kwota przeznaczona na realizację projektu: 399 000,00  zł (z czego 379 050,00 zł ze środków europejskich  oraz 19 950,00 zł wkład własny realizatora.)
(w tym: w 2019 r. 193 278,75 zł,  w 2020 r. 205 721,25 zł.)

 
Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób                  z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Alicja Biernat
  data wytworzenia: 2020-10-08
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2020-10-08 13:25
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-08 13:25

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5591
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-10-08 13:25:39