Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.nowydworgdanski.pl

Treść strony

I SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM VI KADENCJI W 2021 R. - 29.01.2021 - TRYB ZDALNY

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) zwołuję
I sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim VI kadencji w 2021 r.

Termin:  29.01.2021 r. (piątek) godz. 9.00 tryb zdalny

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji: XI z dnia 29.12.2020 r.
 3. Odczytanie przez Radnego interpelacji i zapytań składanych na piśmie podczas sesji.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  4.1 przyjęcia do realizacji „Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Nowodworskim na lata 2021-2023”. - przedstawia Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski
  4.2 przyjęcia „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Nowodworskim na rok 2021”. - przedstawia Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski
  4.3 przyjęcia „Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie Nowodworskim na rok 2021”. - przedstawia Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski
  4.4 przyjęcia „Programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie Nowodworskim na rok 2021”. - przedstawia Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski
  4.5 określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. - przedstawia Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski.
  4.6 ustalenia zasad przyznawania jednorazowego Stypendium Starosty Nowodworskiego w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się w szkołach ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Nowodworskiego. - przedstawia Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski.
  4.7 zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Powiatu Nowodworskiego. - przedstawia Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski.
  4.8 przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim na 2021 r. – przedstawia Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady Powiatu
  4.9 przyjęcia sprawozdania Komisji Budżetowo - Samorządowej z działalności  w 2020  r. – przedstawia Pan Mirosław Molski, Przewodniczący Komisji Budżetowo – Samorządowej.
  4.10 przyjęcia sprawozdania Komisji Oświatowo - Społecznej z działalności  w 2020  r. – przedstawia Pani Dorota Chojna, Przewodniczący Komisji Oświatowo – Społecznej.
  4.11 zmiany budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2021 r. - przedstawia Pani Aleksandra Stryniewska, Skarbnik Powiatu.
  4.12 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2021-2032. - przedstawia Pani Aleksandra Stryniewska, Skarbnik Powiatu
 5. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 6. Odczytanie przez Przewodniczącego Rady Powiatu interpelacji i zapytań Radnych złożonych między sesjami.
 7. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 8. Zakończenie obrad.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roksana Kamińska
  data wytworzenia: 2021-01-19
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-01-19 13:48

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17649
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-01-19 13:48