Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.nowydworgdanski.pl

Treść strony

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM:

Jakub Neumann
iod@nowydworgdanski.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W STAROSTWIE POWIATOWYM W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. - dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, reprezentowane przez Starostę Nowodworskiego, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,    82-100 Nowy Dwór Gdański, e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl, tel. 55 247 36 71
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod@nowydworgdanski.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Administrator danych osobowych  przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  1. wypełnienia obowiązków prawnych,
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami,
  3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z powiatem nowodworskim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
   • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, 
   • do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  5. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione 
   są następujące przesłanki:
   • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
   • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 11. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
 12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jakub Neumann
  data wytworzenia: 2023-01-30
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2020-01-01 00:00
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-14 10:51

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W STAROSTWIE POWIATOWYM W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
MONITORING WIZYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, reprezentowane przez Starostę Nowodworskiego, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański, e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl, tel. 55 247 36 71
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod@nowydworgdanski.pl  lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, osób przebywających na terenie obiektów oraz ochrony mienia na podstawie art. 6 ust. f RODO, ustawy z dnia  5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu tj. 90 dni/ do nadpisania.
 5. Monitoringiem wizyjnym w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim objęto: wejście do budynku, ciągi komunikacyjne w budynku,  teren bezpośrednio przyległy do budynku w lokalizacji Starostwa (parking, droga, chodnik), teren przystani żeglarskiej i bosmanatu.
 6. Państwa dane nie  będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych
 8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do usunięcia swoich danych osobowych;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  6. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 9. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym  uprawnionym do uzyskania danych osobowych pozyskanych z zapisu monitoringu na podstawie przepisów prawa.(organom ścigania, prokuraturze).

Metryka

 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2023-11-08 14:35
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2023-11-08 14:38

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W STAROSTWIE POWIATOWYM W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NAGRYWANIE ROZMÓW TELEFONICZNYCH

 1. Administratorem Państwa danych jest Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, reprezentowane przez Starostę Nowodworskiego, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański, e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl, tel. 55 247 36 71
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod@nowydworgdanski.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu podnoszenia standardów obsługi oraz bezpieczeństwa osób prowadzących rozmowy telefoniczne.
 4. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679- osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów opisanych powyżej.
 5. Kontynuacja połączenia telefonicznego po wysłuchaniu komunikatu oznacza wyraźne działanie potwierdzające zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu tj. 3 miesiące od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postepowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.
 7. Państwa dane nie  będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 9. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym  uprawnionym do uzyskania danych osobowych pozyskanych z zapisu rozmowy na podstawie przepisów prawa.
 10. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  2. prawo do sprostowania(poprawiania)swoich danych osobowych;
  3. prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 11. Podanie przez Państwa danych osobowych oraz wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rozmowy telefonicznej.

Metryka

 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-07-01 09:17
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-25 08:59

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W STAROSTWIE POWIATOWYM W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM - ZGŁASZANIE NARUSZEŃ

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, reprezentowane przez Starostę Nowodworskiego, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,    82-100 Nowy Dwór Gdański, e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl, tel. 55 247 36 71
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod@nowydworgdanski.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, na podstawie: przepisów dyrektywy DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1937z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, oraz prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)  lub dobrowolnej zgody, jeżeli nie decydują się Państwo na zachowanie anonimowości (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od dnia zgłoszenia naruszenia.
 5. Administrator zapewnia o poufności Pani/Pana danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych, tzn. organom ścigania.
 6. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Państwu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
 7. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
 9. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 11. Podanie przez Państwa danych osobowych oraz wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże brak ich podania będzie skutkował brakiem realizacji celów, o których mowa w punkcie 3.

Metryka

 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-12-15 09:45

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W STAROSTWIE POWIATOWYM W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, reprezentowane przez Starostę Nowodworskiego, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,  82-100 Nowy Dwór Gdański, e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl,  tel. 55 247 36 71
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod@nowydworgdanski.pl lub pisemnie na adres Administratora. 
 3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są w celu : prowadzenia postępowań w sprawach odbierania zawiadomień o rzeczach znalezionych, poszukiwania właściciela rzeczy i powiadomienia go o znalezieniu rzeczy oraz możliwości jej odbioru na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (z art. 6 ust 1 lit. c RODO),
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisach archiwalnych na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Tj. wieczyście
 5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia swoich danych osobowych;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  6. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;
   jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej
  7. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Niepodanie przez Państwa danych osobowych wymaganych przepisami prawa, skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3
 9. Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać przekazane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. (w szczególności  operatorom pocztowym, podmioty świadczącym dla Administratora usługi: kurierskie, prawne oraz inne organy publiczne).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jakub Neumann
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2022-12-19 14:11

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W STAROSTWIE POWIATOWYM W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM PROFIL FACEBOOK

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, reprezentowane przez Starostę Nowodworskiego, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,  82-100 Nowy Dwór Gdański, e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl,  tel. 55 247 36 71
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod@nowydworgdanski.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan korzystać 
  z oficjalnego konta (fanpage) Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim na platformie społecznościowej Facebook.
 4. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ weszła Pani/Pan w interakcję 
  z oficjalnym fanpage’em Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim na portalu społecznościowym Facebook, który prowadzimy na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook Inc., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem. Przez interakcję z fanpage’m należy rozumieć podejmowane przez użytkownika działania względem fanpage’a z użyciem dostępnych na portalu funkcjonalności, w tym: czytanie publikowanych treści, publikowanie komentarzy lub pozostawianie reakcji pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u, przesyłanie wiadomości prywatnych, udostępnianie postów publikowanych na fanpage’u, dokonywanie subskrypcji lub polubienie fanpage’a. 
 5. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celach analitycznych dotyczących funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a, co jest zgodne z naszym prawnie uzasadnionym interesem.
 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie Art. 6 ust 1 lit. F RODO
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, w szczególności przez okres w jakim jest Pani/Pan aktywnym użytkownikiem / subskrybentem fanpage’u lub do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. Pani/Pana dane osobowe gromadzone przez portal społecznościowy Facebook podlegają retencji na zasadach określonych w regulaminie Facebook’a.
 9. Dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights" będą przetwarzane przez okres dostępności tych danych w serwisie Facebook, wynoszący 2 lata.
 10. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  a)    podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych,
  w szczególności podmioty zapewniające wsparcie informatyczne dla fanpage’a;
  b)    organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
 11. Właściciel portalu społecznościowego Facebook, przetwarza także dane osobowe na własnych zasadach określonych przez Facebook, dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy
 12. Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim nie przekazuje danych osobowych poza teren Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Unii europejskiej Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 13. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.
 14. Ma Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
  2. żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
  3. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
   • nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
    wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
   • Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
   • Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   •  zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;
   • dane przetwarzane są w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  6. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
  7. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.

Metryka

 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2022-12-19 14:23
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-19 14:32

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8231
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-11-08 14:44:23