Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.nowydworgdanski.pl

Treść strony

Przetarg nieograniczony nr SR.272.31.2020.RG

Zadanie pn. Montaż urządzeń do zabawy dla dzieci oraz elementów małej architektury przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Dworze Gdańskim w ramach projektu; „Stworzenie miejsca rekreacyjno – turystycznego wraz ze ścieżką edukacyjną w miejscowości Nowy Dwór Gdański”

Przetarg nieograniczony nr SR.272.22.2020.RG

„Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2309G
na długości 550m., w miejscowości Starocin”

Przetarg nieograniczony nr SR.272.33.2020.RG

Przebudowa drogi powiatowej nr 2344G Lubieszewo – Tuja, w km 0+000 – 0+990

Przetarg nieograniczony nr SR.272.29.2020.RG

Zamówienie publiczne pn. Część nr 1 –„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Przebudowa mostu w Żelichowie. Część nr 2 – „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Przebudowa mostu w Rybinie”. Dla projektu pn. Pętla Żuławska – Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego w ramach osi priorytetowej 8 Konwersja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego Rozwój ofert turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej.

Przetarg nieograniczony nr SR.272.26.2020.RG

BUDOWA PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ PŁYWAJĄCYCH POMOSTÓW CUMOWNICZYCH NA RZECE TUDZE Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU ICH UŻYTKOWANIA NA POTRZEBY BOSMANATU W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO

Przetarg nieograniczony nr SR.272.24.2020.RG

Zadanie inwestycyjne w systemie „zaprojektuj i wybuduj” pn.
Część nr 1 – Żelichowo – przebudowa mostu stałego na podnoszony lub zwodzony, oraz
Część nr 2 – Rybina – przebudowa mostu kolejowego,
dla projektu pn. Pętla Żuławska – Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego w ramach osi priorytetowej 8 Konwersja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego Rozwój ofert turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej

Przetarg nieograniczony nr SR.272.32.2020.RG

Opracowanie Autorskiego Programu Nauczania oraz przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych, w ramach realizacji projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Działania 3.2. Edukacja ogólna. Poddziałanie 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego.

Przetarg nieograniczony nr SR.272.28.2020.RG

Kompleksowa obsługa bankowa Powiatu Nowodworskiego

Przetarg nieograniczony nr SR.272.27.2020.RG

Dostawa sprzętu dydaktycznego do Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Gdańskim w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica”

Przetarg nieograniczony nr SR.272.23.2020.RG

Dostawa sprzętu informatycznego oraz dydaktycznego

Przetarg nieograniczony nr SR.272.25.2020.RG

Dostawa i montaż pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim w ramach projektu pn. "Żuławska Szkoła Ćwiczeń"

Przetarg nieograniczony nr SR.272.20.2020.RG

Dostawa sprzętu informatycznego oraz dydaktycznego

Przetarg nieograniczony nr SR.272.19.2020.RG

Dostawa Tablic rejestracyjnych
na rzecz Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Przetarg nieograniczony nr SR.272.18.2020.RG

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2324G w zakresie budowy zatok parkingowych w granicach pasa drogowego drogi powiatowej nr 2324G Port – Rybacki – Głobica – Rybina – Sztutowo, w miejscowości Jantar wzdłuż ulicy Morskiej”.

Przetarg nieograniczony nr SR.272.17.2020.RG

Dostawa sprzętu informatycznego oraz dydaktycznego

Przetarg nieograniczony nr SR.272.16.2020.RG

Dostawa i montaż platformy przyschodowej o torze krzywoliniowym dla osób niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Gdańskim, ul. 3-go Maja 3

Przetarg nieograniczony nr SR.272.14.2020.RG

Dostawa i montaż platformy przyschodowej o torze krzywoliniowym dla osób niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Gdańskim, ul. 3-go Maja 3

Przetarg nieograniczony nr SR.272.15.2020.RG

Usługi szkoleniowe dla nauczycieli Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim,
projekt „Warszawska – czas zawodowców”,

Przetarg nieograniczony nr SR.272.12.2020.RG

Przebudowa istniejących pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego Wydziału Architektury i Budownictwa usytuowanych w poziomie parteru oraz pomieszczeń usytuowanych na holu I piętra,
polegająca na zmianie układu funkcjonalnego, dofinansowanie,

Przetarg nieograniczony SR.272.11.2020.RG

Usługa polegająca na usuwaniu pojazdów z dróg publicznych położonych na terenie Powiatu Nowodworskiego.

Przetarg nieograniczony nr SR.272.10.2020.RG

Przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe dla nauczycieli Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli w ramach projektu „Warszawska – czas zawodowców”

Przetarg nieograniczony nr SR.272.09.2020.RG

Przetarg nieograniczony na przebudowę i rozbudowę budynku SOSW w Nowym Dworze Gdańskim

Przetarg nieograniczony nr SR.272.08.2020.RG

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Remont dróg powiatowych: Dworek – Niedźwiedzica, Kępki – Jazowa, Łaszka – Groszkowo oraz w Ostaszewie”

Przetarg nieograniczony nr SR.272.07.2020.RG

Przetarg nieograniczony na remont chodnika w miejscowości Marzęcino

Przetarg nieograniczony nr SR.272.06.2020.RG

Przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia jednostek organizacyjnych Powiatu Nowodworskiego

Przetarg nieograniczony SR.272.05.2020.RG

Usługi szkoleniowe dla uczniów Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim, projekt „Warszawska – czas zawodowców”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, RPPM.03.03.01-22-0018-16-00.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Usługi szkoleniowe dla uczniów Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim, projekt „Warszawska – czas zawodowców”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, RPPM.03.03.01-22-0018-16-00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Dostawa wyposażenia stanowisk pracy dla stażystów i praktykantów branż: transport, logistyka, motoryzacja, ICT, turystyka, sport i rekreacja, Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim, w ramach projektu „Warszawska – czas zawodowców”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Opracowanie Autorskiego Programu Nauczania oraz przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych, w ramach realizacji projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Działania 3.2. Edukacja ogólna. Poddziałanie 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Rybina – przebudowa mostu kolejowego w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, w projekcie pn. Pętla Żuławska – Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego w ramach osi priorytetowej 8 Konwersja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego Rozwój ofert turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Opracowanie Autorskiego Programu Nauczania oraz przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych, w ramach realizacji projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Działania 3.2. Edukacja ogólna. Poddziałanie 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Żelichowo – przebudowa mostu stałego na podnoszony w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, w projekcie pn. Pętla Żuławska – Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego w ramach osi priorytetowej 8 Konwersja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego Rozwój ofert turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 2326G w zakresie budowy zatok parkingowych drogi powiatowej Nr 2326G Port Rybacki - Sztutowo w m. Sztutowo, ul. Morska, gm Sztutowo
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Dostawa wyposażenia pracowni zawodowych w ramach Projektu: Remont i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 2 wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym na pracownie zawodowe w Nowym Dworze Gdańskim”,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 40732
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-12 09:17:42