Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.nowydworgdanski.pl

Treść strony

Miejsce

Starostwo Powiatowe

w Nowym Dworze Gdańskim

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Adres:

ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
82-100 Nowy Dwór Gdański

Numer pokoju: 24


Adres do korespondencji:

ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,

82-100 Nowy Dwór Gdański

W godzinach:

poniedziałek, wtorek, czwartek-  7:30-15:30

środa- 7:30-16:30

piątek- 7:30-14:30

Numer telefonu:

55–247–36-68 wew. 146

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

E-mail:

srodowisko@nowydworgdanski.pl

 

Wymagane dokumenty

 1. wypełniony formularz,
 2. pełnomocnictwo -  w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Informacje niewymagające wyszukiwania, które mogą być przekazane w formie ustnej, udostępnia się bez pisemnego wniosku.
 2. Informacje, których udostępnienie następuje przez przygotowanie i przekazanie kopii dokumentów lub danych wymagają pisemnego wniosku. 
 3. W razie odmowy udostępnienia informacji, w przypadkach określonych w art. 16 ustawie o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), organ wydaje stosowną decyzję odmawiającą udostępnienia wnioskowanych informacji.

Opłaty

 1. Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie podlega opłacie zgodnie ze stawkami opłat określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku  (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 120). 
 2. Zgodnie z § 5 cyt. rozporządzenia za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku usług pocztowych lub kurierskich operatora, który obsługuje władze publiczne, za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej.

Czas załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku. Termin ten może jednak zostać wydłużony do 2 miesięcy ze względu na wysoki stopień skomplikowania sprawy.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Dworze Gdańskim, za pośrednictwem Starosty Nowodworskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru).

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 120).

Druki

Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Damszel-Podsiadły
  data wytworzenia: 2022-10-14
 • opublikował: Karolina Ilczuk
  data publikacji: 2022-10-17 10:46
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2022-10-17 09:31

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1133
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-10-17 09:31:54