Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.nowydworgdanski.pl

Treść strony

Adres do korespondencji:

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański

tel.: +48 55 247 36 71
fax: +48 55 247 36 70
e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl
adres internetowy: www.nowydworgdanski.pl
adres BIP: http://bip.nowydworgdanski.pl/

Godziny pracy Starostwa:

Poniedziałek:    730 - 1530
Wtorek:   730 - 1530
Środa:   730 - 1630
Czwartek:   730 - 1530
Piątek:   730 - 1430


Przewodniczący Rady Powiatu - Zbigniew Ptak

Starosta - Barbara Ogrodowska

Wicestarosta - Lubomir Głowacki

Sekretarz: Magda Woźniak

Skarbnik: Barbara Kamińsk

Zastęca Skarbnika Powiatu - Iwona Stokowska

 

Starosta, a w razie jego nieobecności Wicestarosta lub Sekretarz Powiatu przyjmują w sprawach skarg i wniosków w środy w godzinach od 13:00 do 16:30.
Pozostali pracownicy Starostwa przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Starostwa.

 

ZADANIA STAROSTWA POWIATOWEGO W ZAKRESIE OBSŁUGI INTERESANTÓW
 

Wydział Organizacji i Promocji

Kontakt: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
tel. +48 55 247 3671
faks +48 55 247 3670

Wydziałem kieruje p. Ewa Czarnul-Kerner (pok. 41, tel. wew. 169), email: e.czarnul@nowydworgdanski.pl

W skład wydziału wchodzą:

 1. Stanowisko ds. kadr - Anna Rudzik (pokój nr 27, tel. wew. 157) a.rudzik@nowydworgdanski.pl,
 2. Stanowisko ds. organizacyjno-administracyjnych - Anna Kornacewicz (pokój nr 27, tel. wew. 157) a.kornacewicz@nowydworgdanski.pl
 3. Stanowisko do spraw kancelaryjno–technicznych – Joanna Jost (pokój nr 20, tel. wew. 155, 130), email: starostwo@nowydworgdanski.pl
 4. Stanowisko ds. administracyjnych – Karolina Tatarowicz (pokój nr 20, tel. wew. 155, 130), email: k.tatarowicz@nowydworgdanski.pl
 5. Stanowisko ds. organizacyjnych – Roksana Kamińska pokój 10 tel. wew. 147), email: r.kaminska@nowydworgdanski.pl
  w zastępstwie - Edyta Żbikowska -  Referent ds. organizacyjnych, email: e.zbikowska@nowydworgdanski.pl
 6. Stanowisko ds. administracyjnych i obsługi Zarządu Powiatu - Małgorzata Łojko (pokój nr 26, tel. wew. 102), email: m.lojko@nowydworgdanski.pl
 7. Pomoc administracyjna - Maria Kosek - tel. wew. 173, email: m.kosek@nowydworgdanski.pl
 8. Informatyk - Krzysztof Firko (pokój nr 25, tel. wew. 171), email: informatyk@nowydworgdanski.pl
 9. Pracownicy obsługi

Zakres działania Wydziału Organizacji i Promocji

Wydział Organizacji i Promocji zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa, obsługę administracyjną Rady i Zarządu, organizację przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków. Ponadto prowadzi sprawy z zakresu biura rzeczy znalezionych, zamówień publicznych, remontów i inwestycji w urzędzie, realizuje zadania związane z obsługą interesantów i wykonywanie czynności kancelaryjnych.

 

Wydział Finansowo-Księgowy

Kontakt: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
tel. +48 55 247-36-68, faks +48 55 247-36-70
email: fk@nowydworgdanski.pl, ksiegowosc@nowydworgdanski.pl

Skład Wydziału Finansowo-Księgowego:

 1. Kierownik wydziału - Karolina Florkowska, pokój nr 40, tel. wew. 165
 2. Referent ds. księgowości - Agata Mielewska, pokój nr 39, tel. wew. 166
 3. Inspektor ds. płac (płace, PFRON) - Anna Ochocka-Misiaszek, pokój 39, tel. wew. 153
 4. Podinspektor ds. księgowości (dochody Starostwa Powiatowego i Skarbu Państwa, depozyty) - Ewa Halicka,
  pokój 36, tel. wew. 164
 5. Inspektor ds. księgowości - Joanna Ziętek (wydatki Starostwa Powiatowego, opłata ewidencyjna i skarbowa, ZFŚS),
  pokój 35, tel. wew. 106
 6. Inspektor ds. księgowości - Anna Kentzer, pokój nr 36, tel. wew. 164.

 Zakres działania Wydziału Finansowo-Księgowego:

Wydział Finansowo-Księgowy prowadzi sprawy związane z opracowywaniem projektu budżetu Starostwa, zapewnia obsługę finansowo-księgową Starostwa, sporządza sprawozdania z realizacji zadań budżetowych. Kierownik Wydziału Finansowo-Księgowego jest jednocześnie głównym księgowym Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim.

 

Samodzielne stanowisko ds. leśnictwa, łowiectwa, ochrony przyrody i rybactwa

Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
tel. +48 55 247 3668, faks +48 55 247 3670

Główny Specjalista ds. leśnictwa, łowiectwa, ochrony przyrody i rybactwa - Wiesław Podsiadły, pokój nr 16, tel. wew. 167, email: w.podsiadly@nowydworgdanski.pl

Zakres działania stanowiska ds. leśnictwa, łowiectwa, ochrony przyrody i rybactwa

Do podstawowych zadań tego stanowiska należy prowadzenie spraw w zakresie leśnictwa, łowiectwa, ochrony przyrody i rybactwa, m.in.: wydzierżawianie obwodów łowieckich, wydawanie kart wędkarskich, rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb, rejestracja zwierząt podlegających ochronie, wydawanie decyzji na usuwanie drzew i zalesianie gruntów.

 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Kontakt: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. Sikorskiego 23
tel.     +48 55 247 36 71
faks   +48 55 247 36 70
e-mail: srodowisko@nowydworgdanski.pl

 

W skład wydziału wchodzą:

 1. Kierownik Wydziału – Krystyna Damszel-Podsiadły, pokój nr 24, tel. wew. 144
 2. Inspektor – Anna Terendy – stanowisko ds. gospodarki wodnej, rolnictwa i geologii –  pokój nr 24, tel. wew. 146
 3. Referent – Kamila Wamil – podinspektor ds. gospodarki odpadami, ochrony powietrza i ochrony gruntów – pokój nr 24, tel. wew. 131
  w zastępstwie: Katarzyna Schulz - Referent ds. gospodarki odpadami, ochrony powietrza i ochrony gruntów, email: k.schulz@nowydworgdanski.pl

Zakres działania Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

Wydział realizuje zadania organu administracji samorządowej i rządowej I instancji w zakresie ochrony środowiska, gospodarki wodnej i geologii. W szczególności rozpatruje wnioski ze stosowną dokumentacją dotyczące wydania: pozwoleń i zezwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów. Wykonuje zadania związane z zatwierdzaniem projektów robót i prac geologicznych oraz dokumentacji hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich, a także przyjmuje zgłoszenia projektu robót geologicznych w tym wierceń w celu wykorzystania ciepła ziemi oraz wykonywania wykopów i otworów wiertniczych w celu wykonania ujęć wód podziemnych w zakresie przypisanym staroście. Prowadzi sprawy związane z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej, rekultywacji gruntów oraz współuczestniczy w procesie uzgodnień decyzji o warunkach zabudowy. Do zadań należy również prowadzenie spraw związanych z emisją ponadnormatywnego hałasu do środowiska łącznie z wydaniem decyzji o dopuszczalnym hałasie w przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych norm. Sprawuje formalny nadzór nad spółkami wodnymi. Przyjmuje zgłoszenia instalacji, których eksploatacja nie wymaga uzyskania zezwolenia na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska (np. stacje bazowe telefonii komórkowej emitujące promieniowanie elektromagnetyczne itp.). Realizuje ustawowy obowiązek cyklicznego opracowania powiatowego programu ochrony środowiska oraz przygotowania raportu z realizacji zadań w nim ujętych, jednocześnie współuczestniczy w opiniowaniu i informowaniu o wykonaniu zadań wynikających z harmonogramów poszczególnych programów środowiskowych szczebla wojewódzkiego i gminnego, prowadzi publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie będących w posiadaniu wydziału, prowadzi sprawy związane z wydatkowaniem środków z budżetu powiatu przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie przypisanym staroście. Ponadto współuczestniczy w opiniowaniu lub uzgadnianiu przez organy Powiatu spraw dotyczących zagospodarowania przestrzennego.

 

Wydział Geodezji Kartografii i Katastru

Kontakt:

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
82-100 Nowy Dwór Gdański,  ul. Warszawska 28b

Godziny przyjmowania interesantów:

Poniedziałek:   7:30 - 15:30
Wtorek:   7:30 - 15:30
Środa:   7:30 - 16:30
Czwartek:   7:30 - 15:30
Piątek:   7:30 - 14:30

Struktura organizacyjna Wydziału:

 1. Geodeta Powiatowy – Kierownik Wydziału – Wiesław Gruszka, tel. 555 330 451, e-mail: geodeta.powiatowy@nowydworgdanski.pl
 2. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - tel.: 555 330 450, e-mail: podgik.zudp@nowydworgdanski.pl

Zadania:

 • przyjmowanie zgłoszeń , wydawanie materiałów i licencji, przyjmowanie i uwierzytelnianie dokumentów powstałych w wyniku prac geodezyjno-kartograficznych,
 • obsługa interesantów,
 • aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • tworzenie baz numerycznych zasobu oraz jego udostępnianie
 • prowadzenie narad koordynacyjnych dotyczących uzgadniania usytuowania projektowanych urządzeń podziemnego uzbrojenia terenu,
 • ochrona znaków geodezyjnych

Pracownicy:

 • Tomasz Dymek – tel. 55 533 04 53
 • Anna Mikołajczyk - tel. 55 533 04 53
 • Agata Sosnowska - 55 533 04 52
 • Katarzyna Oniszczuk - 55 533 0452

3. Ewidencja gruntów i budynków – tel.55 533 04 54, 55 533 04 55

e-mail: ewidencja.gruntow@nowydworgdanski.pl

Zadania:

 • prowadzenie i aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków,
 • ujawnianie zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków,
 • wydawanie odpisów i dokumentacji związanej z operatem EGiB tj. wypisy, wyrysy, mapy, rejestry, itp.
 • wydawanie zaświadczeń o posiadanych gospodarstwach, wykreśleniu z hipoteki,
 • udzielanie informacji w zakresie treści operatu ewidencji gruntów i budynków

Pracownicy:

 • Beata Rodak – tel. 55 533 04 55
 • Mariusz Bartnicki – tel. 55 533 04 54
 • Joanna Krupa - tel. 55 533 04 58

4. Gospodarka nieruchomości – tel. 55 533 04 57

e-mail: a.sekula@nowydworgdanski.pl, a.bonk@nowydworgdanski.pl,

Zadania:

 • gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i nieruchomościami powiatu

Pracownicy:

 • Agata Sekuła - tel. 55 533 04 57
 • Ada Bonk - tel. 55 533 04 57

 1. Wpłaty dotyczące nieruchomości Skarbu Państwa
  należy wpłacać na rachunek bankowy nr: 25 1160 2202 0000 0004 8664 2661
  z tytułu:
  • wieczystego użytkowania,
  • trwałego zarządu,
  • opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
  • sprzedaży nieruchomości,
  • czynszów za wynajem/dzierżawę nieruchomości,
  • opłaty z tytułu zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości (wejście na grunt),
  • służebności
 2. Wpłaty stanowiące dochody Starostwa należy wpłacać na rachunek bankowy nr:
  80 1160 2202 0000 0004 8664 2350z tytułu:
  • opłat geodezyjnych (wypisy, wyrysy etc.),
  • opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Powiatu,
  • czynszów za wynajem/dzierżawę nieruchomości,
  • opłat z tytułu zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości (wejście na grunt),
  • służebności.
 3. Opłatę skarbową można uiścić na miejscu w wydziale (płatność kartą-terminal) lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański na rachunek bankowy nr 26 8306 0003 0000 8006 2000 0010.

Klauzula informacyjna Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru

 

Wydział Architektury i Budownictwa

Kontakt: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdański
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
tel. +48 55 247 3671
faks +48 55 247 3670

W skład wydziału wchodzą:

 1. Kierownik Wydziału - Marek Miszewski - pok. nr 4,   tel. wew. 161, email: m.miszewski@nowydworgdanski.pl
 2. Inspektor ds. realizacji obiektów budowlanych - Ewa Świgoń - sprawy z terenu Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański - pok. nr 8, tel. wew. 103, email: e.swigon@nowydworgdanski.pl
 3. Inspektor ds. realizacji obiektów budowlanych - Andrzej Szczotka - sprawy z Miasta Krynica Morska i Gminy Ostaszewo - pok. nr 8, tel. wew. 152, email: a.szczotka@nowydworgdanski.pl
 4. Podinspektor ds. realizacji obiektów budowlanych - Natalia Zaręba - sprawy z terenu Gminy Sztutowo, Gminy Stegna - pok. nr 8, tel. wew. 133,  email: n.zareba@nowydworgdanski.pl
  w zastępstwie Marcin Koszelak, email: m.koszelak@nowydworgdanski.pl
 5.  Młodszy Referent ds. realizacji obiektów budowlanych - Dominika Rocławska - pok. nr 8, tel. wew. 133, email: d.roclawska@nowydworgdanski.pl

Zakres działania Wydziału Architektury i Budownictwa

Do zakresu działań Wydziału Architektury i Budownictwa, należy organizowanie zadań wynikających z kompetencji organu administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji, wynikających z ustawy Prawo budowlane (z wyjątkiem obiektów i robót, dla których organem pierwszej instancji jest wojewoda) w szczególności:

 1. prowadzenie postępowań administracyjnych w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a w szczególności:
  • przygotowywanie projektów decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę oraz wydawanie rozstrzygnięć administracyjnych w tych sprawach,
  • rozpatrywanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych oraz wydawanie rozstrzygnięć administracyjnych w tych sprawach,
  • rozpatrywanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektów oraz wydawanie rozstrzygnięć administracyjnych w tych sprawach,
  • rozpatrywanie wniosków w sprawach odstępstw od warunków technicznych,
  • rozpatrywanie wniosków w sprawach odstępstw od art. 57 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;
  • prowadzenie postępowań związanych ze zmianą, uchylaniem i stwierdzaniem wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę,
  • przygotowywanie projektów decyzji w sprawie przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby,
  • rozstrzyganie o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości;
 2. rejestracja dzienników budowy;
 3. prowadzenie rejestrów wymaganych ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
 4. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie realizowanych zadań dla Głównego Urzędu Statystycznego i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego;
 5. przygotowywanie i wydawanie zaświadczeń, opinii, w tym:
  • wydawanie zaświadczeń dotyczących obiektów budowlanych: o samodzielności lokalu mieszkalnego lub innego niż mieszkalny,
  • potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego;
  • potwierdzanie faktu lub stanu prawnego – na podstawie prowadzonych przez organ ewidencji, rejestrów, bądź innych danych znajdujących się w posiadaniu organu administracji architektoniczno-budowlanej;
  • sporządzanie zaświadczeń z zakresu spraw prowadzonych przez wydział.
 6. opiniowanie lub uzgadnianie przez organy Powiatu – spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego województwa, planów miejscowych i studiów kierunków zagospodarowania przestrzennego w ramach kompetencji Wydziału i innych stanowisk wymaganych przepisami prawa;
 7. prowadzenie postępowań administracyjnych w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w odniesieniu do dróg gminnych i powiatowych, (ZRID);
 8. przygotowywanie dokumentacji oraz przekazywanie odwołań do organu II instancji;
 9. przekazywania informacji podatkowych organom podatkowym, właściwym w sprawach podatku od nieruchomości;
 10. rozpatrywanie skarg i wniosków w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział;
 11. prowadzenie innych spraw wynikających z właściwości organu administracji architektoniczno-budowlanej I instancji;
 12. archiwizowanie dokumentacji postępowań administracyjnych zgodnie  z obowiązującymi przepisami.
 13. realizowanie innych zadań zleconych przez Zarząd Powiatu i przełożonych lub wynikających z przepisów prawa.


Wydział Komunikacji

Kontakt: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
tel. 55 247 2872

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW;

Poniedziałek, wtorek, czwartek:

  

7:30 - 15:30

 

rozpoczęcie rejestracji ostatniego pojazdu w danym dniu, o godzinie 15:00

Środa:

 

7:30 - 16:30

 

rozpoczęcie rejestracji ostatniego pojazdu w danym dniu, o godzinie 16:00

Piątek:

 

7:30 - 14:30

 

rozpoczęcie rejestracji ostatniego pojazdu w danym dniu, o godzinie 14:00

W skład wydziału wchodzą:

 1. Kierownik Wydziału:
  Aldona Godek,  tel. 55 247 36 69, wew. 163, pok. nr 15
  e-mail: a.godek@nowydworgdanski.pl
 2. Stanowiska ds. rejestracji pojazdów tel. 55 247 36 69, wew. 140, pok. nr 11
  e-mail: rejestracja.komunikacja@nowydworgdanski.pl
  • P. Karolina Giłka,
  • P. Katarzyna Kłębucka
  • P. Waldemar Wudarczyk
 3. Stanowiska ds. ewidencji kierowców tel. 55 247 36 69, wew. 138, pok. nr 12
  e-mail: prawojazdy@nowydworgdanski.pl
  • P. Natalia Żwirek
  • P. Martyna Maćkowska

 

Wydział Strategii i Rozwoju

Kontakt: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
tel. +48 55 247 3671
faks +48 55 247 3670

W skład wydziału wchodzą:

 1. Główny Specjalista ds. zamówień publicznych – Roman Gaza (pokój nr 42, tel. wew. 150, r.gaza@nowydworgdanski.pl)
 2. Referent ds. środków pozabudżetowych - Katarzyna Koc (pokój nr 32, tel. wew. 139, k.koc@nowydworgdanski.pl)
 3. Referent ds. promocji środków pozabudżetowych - Magdalena Dębowska (pokój nr 32, tel. wew. 139, m.debowska@nowydworgdanski.pl)

Wydział Strategii i Rozwoju zajmuje się m.in.

 • obsługą projektów finansowanych ze środków unijnych i krajowych dla Powiatu i jego jednostek organizacyjnych na etapie ich przygotowania, koordynacji, realizacji i rozliczenia;

 • przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rzecz Powiatu i Starostwa

 

Zespół ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego

Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. Morska 1.
tel. 55 247 00 56, 55 506 50 05

W skład zespołu wchodzą:

Główny Specjalista ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Wacław Łokuciewski,
Nowy Dwór Gdański, ul. Morska 1,+48 55 247 00 56, +48 502 504 067
e-mail: w.lokuciewski@nowydworgdanski.pl

Prowadzenie spraw w zakresie:

 • zarządzania kryzysowego,
 • komisji bezpieczeństwa i porządku.

Inspektor Adam Matuszewski,
Nowy Dwór Gdański, ul. Morska 1, +48 55 247 0056, +48 502 549 122
e-mail: a.matuszewski@nowydworgdanski.pl

Prowadzenie spraw w zakresie:

 • spraw obronnych,
 • obrony cywilnej.

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Alicja Biernat

Kontakt: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim  
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. Warszawska 28b 
tel. 55 533 01 43
email: a.biernat@nowydworgdanski.pl

przyjmuje w dniach:
poniedziałek – czwartek
w godzinach 730 – 1400

Do ustawowych zadań rzecznika konsumentów w szczególności należy:

 • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,     
 • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
 • współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi, 
 • wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.

 

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

Kontakt: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
tel. +48 55 247 3671
faks +48 55 247 3670

W skład wydziału wchodzą:

 1. Kierownik Wydziału - Iwona Sawicka (pokój nr 23, tel. wew. 113), email: i.sawicka@nowydworgdanski.pl
 2. Inspektor ds. oświaty – Beata Zawadzka (pokój nr 22, tel. wew. 172), email: b.zawadzka@nowydworgdanski.pl
 3. Podinspektor ds. społecznych - Monika Bielińska (pokój nr 22, tel. wew. 151), email: m.bielinska@nowydworgdanski.pl

Zakres działania Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych obejmuje koordynację, nadzór i kontrolę  nad działalnością w zakresie administracyjnym i finansowym szkół oraz placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski, ewidencję niepublicznych szkół i placówek oświatowych dotowanych przez Powiat Nowodworski oraz realizację spraw związanych z ochroną zdrowia, kulturą i ochroną zabytków, organizacjami pozarządowymi i sportem oraz sprawami społecznymi.

Samodzielne stanowisko ds. kontroli i sprawozdawczości

Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
tel. +48 55 247 3668, faks +48 55 247 3670

Inspektor Beata Kucharska, pokój nr 39, tel. wew. 166

Zakres działania stanowiska ds. kontroli i sprawozdawczości

Do podstawowych zadań tego stanowiska należy przeprowadzanie kontroli w zakresie gospodarki finansowej w jednostkach organizacyjnych Powiatu, inspekcjach i strażach oraz sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości budżetowej i finansowej Powiatu.

 

Wydział Infrastruktury

Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
tel. +48 55 247 3668, faks +48 55 247 3670

W skład wydziału

 1. Kierownik Wydziału
  Paulina Ciszek - pok. nr 21, tel. wew. 104,
  e-mail: p.ciszek@nowydworgdanski.pl
 2. Podinspektor ds. technicznych
  Julia Ossowska- pok. nr 21, tel. wew. 141,
  e-mail: j.ossowska@nowydworgdanski.pl

 3. Podinspektor ds. inwestycji
  Aleksandra Stawiszyńska- pok. nr 21, tel. wew. 141,
  e-mail: a.stawiszynska@nowydworgdanski.pl
  w zastępstwie Sandra Karpińska, email: s.karpinska@nowydworgdanski.pl

 4. Podinspektor ds. technicznych i inwestycji
  Ewa Jarmuł- pok. nr 21, tel. wew. 141,
  e-mail: e.jarmul@nowydworgdanski.pl

 5. Referent ds. bieżącego utrzymania dróg i organizacji ruchu
  Aleksandra Czeladka – ul. Tczewska 4, tel. 784-933-175
  e-mail: a.czeladka@nowydworgdanski.pl

Zakres działania Wydziału Infrastruktury

Wydział wykonuje zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg, uzgadnianiem przebiegu infrastruktury w pasie drogowym, wydawaniem zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych Kat. I, opiniowaniem projektów organizacji ruchu, wycinką drzew w pasie drogowym, wydawaniem zezwoleń na zajęcie pasa drogowego na zasadach wyłączności (handel i usługi) oraz umieszczeniem reklam w pasie drogowym.

Wydział prowadzi sprawy związane z realizacją inwestycji kubaturowych oraz liniowych, których inwestorem jest Powiat Nowodworski.

Karty usługi oraz wnioski do pobrania:

https://www.bip.nowydworgdanski.pl/268,jak-zalatwic-sprawe-w-starostwie?tresc=21531

Mapa sieci dróg powiatowych: https://www.nowydworgdanski.pl/plik,14240,mapa-sieci-drog-powiatowych-na-terenie-powiatu-nowodworskiego.pdf

 

Wydział Obsługi Jednostek

Kontakt: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdański
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
tel. +48 55 247 3671
faks +48 55 247 3670

W skład wydziału wchodzą:

 1. Kierownik Wydziału - Katarzyna Ganczewska - pok nr 29. tel. wew 143, email: k.ganczewska@nowydworgdanski.pl
 2. Referent ds. księgowości – Renata Matusak  - pok. nr 30, tel. wew. 159, email: r.matusak@nowydworgdanski.pl,
 3.  Inspektor ds. księgowości  - Diana Charzewska - pok. nr 30, tel. wew. 159, email: d.charzewska@nowydworgdanski.pl

Zakres działania Wydziału Obsługi Jednostek

Wydział wykonuje zadania polegające na wspólnej obsłudze finansowo-księgowej jednostek dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski.

Jednostki obsługiwane przez Wydział Obsługi Jednostek:

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim
 2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Dworze Gdańskim
 3. Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Żuławskiej w Nowym Dworze Gdańskim
 4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim
 5. Zespół Szkół w Nowym Dworze Gdańskim

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 26857
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-06-13 13:53:09