Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Adres do korespondencji:

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański

tel.: +48 55 247 36 71
fax: +48 55 247 36 70
e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl
adres internetowy: www.nowydworgdanski.pl
adres BIP: http://bip.nowydworgdanski.pl/

Godziny pracy Starostwa:

Poniedziałek:    730 - 1530
Wtorek:   730 - 1530
Środa:   730 - 1630
Czwartek:   730 - 1530
Piątek:   730 - 1430


Przewodniczący Rady Powiatu - Robert Ciżmowski

Starosta - Jacek Gross

Wicestarosta - Barbara Ogrodowska

Sekretarz: Marta Dorobek

Skarbnik: Małgorzata Tkaczyk

 

Starosta, a w razie jego nieobecności Wicestarosta lub Sekretarz Powiatu przyjmują w sprawach skarg i wniosków w środy w godzinach od 13:00 do 16:30.
Pozostali pracownicy Starostwa przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Starostwa.

 

ZADANIA STAROSTWA POWIATOWEGO W ZAKRESIE OBSŁUGI INTERESANTÓW
 

Wydział Organizacji i Promocji

Kontakt: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
tel. +48 55 247 3671
faks +48 55 247 3670

Wydziałem kieruje Sekretarz Powiatu pokój nr 18, tel. wew. 169

W skład wydziału wchodzą:

 1. Stanowisko do spraw organizacyjno–administracyjnych – Alicja Biernat (pokój nr 26, tel. wew. 139), email: oso.inspektor@nowydworgdanski.pl
 2. Stanowisko do spraw kancelaryjno–technicznych – Joanna Jost (pokój nr 20, tel. wew. 155, 130), email: starostwo@nowydworgdanski.pl
 3. Podinspektor ds. organizacyjnych – Roksana Kamińska pokój 10 tel. wew. 147), email: radapowiatu@nowydworgdanski.pl
 4. Stanowisko ds. administracyjnych i obsługi Zarządu Powiatu - Małgorzata Łojko (pokój nr 10, tel. wew. 147), email: oso-1@nowydworgdanski.pl
 5. Informatyk - Krzysztof Firko (pokój nr 40, tel. wew. 171), email: informatyk@nowydworgdanski.pl
 6. Referent ds. promocji - Kamila Stefaniak (pokój nr 16, tel. wew. 153), email: k.stefaniak@nowydworgdanski.pl
 7. Pracownicy obsługi

Zakres działania Wydziału Organizacji i Promocji

Wydział Organizacji i Promocji zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa, obsługę administracyjną Rady i Zarządu, organizację przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków. Z zakresu prowadzenia spraw obywatelskich: prowadzenie spraw wojskowych, nadzór nad organizacjami pozarządowymi w  powiecie, realizacja zadań ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, wydawanie zezwoleń na przeprowadzanie zbiórek publicznych na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej, niż jedną gminę.

 

Wydział Finansowo-Księgowy

Kontakt: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
tel. +48 55 247-36-68, faks +48 55 247-36-70
email: fk@nowydworgdanski.pl, ksiegowosc@nowydworgdanski.pl

W skład wydziału wchodzą:

 1. Kierownik wydziału - Agnieszka Marynik-Paulitz, pokój nr 41, tel. wew. 165
 2. Referent ds. płac - Anna Ochocka-Misiaszek, pokój 39, tel. wew. 164
 3. Specjalista ds. księgowości (kasa urzędu) - Joanna Krupa, pokój nr 2, tel. wew. 166
 4. Podinspektor ds. księgowości (dochody Skarbu Państwa) - Ewa Halicka, pokój 39, tel. wew. 164
 5. Podinspektor ds. księgowości - Joanna Ziętek (dochody i wydatki Starostwa Powiatowego), pokój 39, tel. wew. 106

Zakres Działania Wydziału Finansowo - Księgowego

Wydział Finansowo - Księgowy prowadzi sprawy związane z opracowywaniem projektu budżetu Starostwa, zapewnia obsługę finansowo - księgową starostwa, sporządza sprawozdania z realizacji zadań budżetowych. Kierownik Wydziału Finansowo - Księgowego jest jednocześnie głównym księgowym Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim.

 

Samodzielne stanowisko ds. leśnictwa, łowiectwa, ochrony przyrody i rybactwa

Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
tel. +48 55 247 3668, faks +48 55 247 3670

Inspektor Wiesław Podsiadły, pokój nr 35, tel. wew. 167

Zakres działania stanowiska ds. leśnictwa, łowiectwa, ochrony przyrody i rybactwa

Do podstawowych zadań tego stanowiska należy prowadzenie spraw w zakresie leśnictwa, łowiectwa, ochrony przyrody i rybactwa, m.in.: wydzierżawianie obwodów łowieckich, wydawanie kart wędkarskich, rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb, rejestracja zwierząt podlegających ochronie, wydawanie decyzji na usuwanie drzew i zalesianie gruntów.

 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Kontakt: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. Sikorskiego 23
tel.     +48 55 247 36 71
faks   +48 55 247 36 70 e-mail: srodowisko@nowydworgdanski.pl

W skład wydziału wchodzą:

 1. Kierownik Wydziału – Krystyna Damszel-Podsiadły, pokój nr 24,  tel. wew. 144
 2. Inspektor – Anna Terendy – stanowisko ds. gospodarki wodnej, rolnictwa i geologii –  pokój nr 24, tel. wew. 146
 3. Podinspektor – Katarzyna Dybiec – stanowisko ds. ochrony powierzchni ziemi, ochrony powietrza i ochrony przed hałasem – pokój nr 24, tel. wew. 131

Zakres działania Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

Wydział realizuje zadania organu administracji samorządowej i rządowej I instancji w zakresie ochrony środowiska, gospodarki wodnej i geologii. W szczególności rozpatruje wnioski ze stosowną dokumentacją dotyczące wydania: pozwoleń i zezwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów. Wykonuje zadania związane z zatwierdzaniem projektów robót i prac geologicznych oraz dokumentacji hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich, a także przyjęciem zgłoszenia projektu robót geologicznych w tym wierceń w celu wykorzystania ciepła ziemi oraz wykonywania wykopów i otworów wiertniczych w celu wykonania ujęć wód podziemnych w zakresie przypisanym staroście. Do zadań należy również prowadzenie spraw związanych z emisją ponadnormatywnego hałasu do środowiska łącznie z wydaniem decyzji o dopuszczalnym hałasie w przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych norm. Sprawowanie nadzoru nad spółkami wodnymi. Przyjmuje zgłoszenia instalacji, których eksploatacja nie wymaga uzyskania zezwolenia na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska (np. stacje bazowe telefonii komórkowej emitujące promieniowanie elektromagnetyczne itp.). Realizuje ustawowy obowiązek cyklicznego opracowywania powiatowego programu ochrony środowiska oraz przygotowania raportu z realizacji zadań w nim ujętych, jednocześnie współuczestniczy w opiniowaniu i informowaniu o wykonaniu zadań wynikających z harmonogramów poszczególnych programów środowiskowych szczebla wojewódzkiego i gminnego, prowadzi publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie będących w posiadaniu wydziału, prowadzi sprawy związane z wydatkowaniem środków z budżetu powiatu przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie przypisanym staroście. Ponadto współuczestniczy w opiniowaniu lub uzgadnianiu przez organy Powiatu spraw dotyczących zagospodarowania przestrzennego.

 

Wydział Geodezji Kartografii i Katastru

Kontakt:

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
82-100 Nowy Dwór Gdański,  ul. Warszawska 28b
tel. 55 247 46 98, e-mail: geodeta.powiatowy@nowydworgdanski.pl

Godziny przyjmowania interesantów:

Poniedziałek:    730 - 1530
Wtorek:   730 - 1530
Środa:   730 - 1630
Czwartek:   730 - 1530
Piątek:   730 - 1430

Struktura organizacyjna Wydziału:

1. Geodeta Powiatowy – Kierownik Wydziału – Wiesław Gruszka

2. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - tel. wew.: 1 lub 4
e-mail: podgik.zudp@nowydworgdanski.pl

Zadania:

 • przyjmowanie zgłoszeń , wydawanie materiałów i licencji, przyjmowanie i uwierzytelnianie dokumentów powstałych w wyniku prac geodezyjno-kartograficznych,
 • obsługa interesantów,
 • aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • tworzenie baz numerycznych zasobu oraz jego udostępnianie
 • prowadzenie narad koordynacyjnych dotyczących uzgadniania usytuowania projektowanych urządzeń podziemnego uzbrojenia terenu,
 • ochrona znaków geodezyjnych

Pracownicy:

 • Wojciech Zalewski – tel. wew. 1
 • Tomasz Dymek – tel. wew. 1
 • Olga Żukowska - tel. wew. 2
 • Anna Mikołajczyk - tel. wew. 2

3. Ewidencja gruntów i budynków – tel.wew. 2

e-mail: ewidencja.gruntow@nowydworgdanski.pl

Zadania:

 • prowadzenie i aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków,
 • ujawnianie zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków,
 • wydawanie odpisów i dokumentacji związanej z operatem EGiB tj. wypisy, wyrysy, mapy, rejestry, itp.
 • wydawanie zaświadczeń o posiadanych gospodarstwach, wykreśleniu z hipoteki,
 • udzielanie informacji w zakresie treści operatu ewidencji gruntów i budynków

Pracownicy:

 • Krystyna Mocarska – tel. wew. 2
 • Beata Rodak – tel. wew. 2
 • Mariusz Bartnicki – tel. wew. 2

4. Gospodarka nieruchomości – tel. wew. 3

e-mail: nieruchomosci.sp@nowydworgdanski.pl, nieruchomosci@nowydworgdanski.pl

Zadania:

 • gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i nieruchomościami powiatu

Pracownicy:

 • Agata Sekuła – tel. wew. 3

 

Wydział Architektury i Budownictwa

Kontakt: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdański
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
tel. +48 55 247 3671
faks +48 55 247 3670

W skład wydziału wchodzą:

 1. Kierownik Wydziału - Marek Miszewski - sprawy z terenu Gminy Stegna - pok. nr 6, tel. wew. 133, email: architektura-2@nowydworgdanski.pl
 2. Podinspektor ds. realizacji obiektów budowlanych - Ewa Świgoń - sprawy z terenu Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański - pok. nr 7, tel. wew. 103, email: architektura-4@nowydworgdanski.pl
 3. Podinspektor ds. realizacji obiektów budowlanych - Mirosław Siatka - sprawy z Miasta Krynica Morska i Gminy Ostaszewo - pok. nr 8, tel. wew. 152, email: architektura-5@nowydworgdanski.pl
 4. Młodszy referent ds. realizacji obiektów budowlanych - Natalia Szatkowska - sprawy z terenu Gminy Sztutowo - pok. nr 6, tel. wew. 133,

Zakres działania Wydziału Architektury i Budownictwa

Wydział wykonuje zadania organu administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji wynikających z ustawy Prawo budowlane (z wyjątkiem obiektów i robót budowlanych, dla których organem pierwszej instancji jest wojewoda), wydaje zaświadczenia dotyczące obiektów budowlanych, wynikające z przepisów prawa. Ponadto prowadzi sprawy związane z wydawaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych w odniesieniu do dróg gminnych i powiatowych. Wydział prowadzi sprawy związane z opiniowaniem lub uzgadnianiem przez organy Powiatu spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego.


Wydział Komunikacji

Kontakt: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
tel. +48 55 247 28 72
faks +48 55 247 28 72

p. o. kierownika: Mariusz Cieślewicz pokój nr 11, tel. wew. 168

W skład wydziału wchodzą:

 1. Pełniący obowiązku kierownika wydziału - Andrzej Szczotka (pokój nr 13, tel. wew. 173)
 2. Podinspektor ds. rejestracji pojazdów - Karolina Giłka (pokój nr 11, tel. wew. 140)
 3. Inspektor ds. rejestracji pojazdów - Katzrzyna Kłębucka (pokój nr 11, tel. wew. 140)
 4. Inspektor ds. nadzoru i kontroli - Andrzej Szczotka (pokój nr 12, tel. wew. 173)
 5. Podinspektor ds. ewidencji kierowców - Krzysztof Krokosz (pokój nr 12, tel. wew. 138)

 

Wydział Strategii i Rozwoju

Kontakt: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
tel. +48 55 247 3671
faks +48 55 247 3670

W skład wydziału wchodzą:

 1. Kierownik – Magda Woźniak (pokój nr 29, tel. wew. 137, m.wozniak@nowydworgdanski.pl)
 2. Inspektor – Roman Gaza (pokój nr 17, tel. wew. 150, przetargi@nowydworgdanski.pl)
 3. Alicja Biernat (pokój nr 26, tel. wew. 139, oso-inspektor@nowydworgdanski.pl)

Wydział Strategii i Rozwoju zajmuje się m.in.

 • obsługą inwestycyjnych projektów finansowanych ze środków unijnych i krajowych dla Powiatu na etapie ich przygotowania, koordynacji, ich realizacji i rozliczania,
 • przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych o charakterze inwestycyjnym lub zbiorowym na rzecz Powiatu i Starostwa,

 

Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego

Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
tel. +48 55 247 3668 faks +48 55 247 3670

Podinspektor Mariusz Sowiński, pokój nr 38, tel. wew. 148, +48 55 247 0056, +48 502 504 067
e-mail: bezpieczenstwo@nowydworgdanski.pl

Zakres działania stanowiska ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego

Do podstawowych zadań należą sprawy w zakresie:

 • zarządzania kryzysowego,
 • Obronności,
 • obrony cywilnej,
 • ochrony przeciwpożarowej,
 • komisji bezpieczeństwa i porządku.

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Lech Kraśniański

Kontakt: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim  
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23  
pokój nr 4  (parter)  
tel. (055) 247 36 68  wew. 161
email: prk@nowydworgdanski.pl

przyjmuje w dniach:
poniedziałek – czwartek
w godzinach 8.15 – 13.15

Do ustawowych zadań rzecznika konsumentów w szczególności należy:

 • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,     
 • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
 • współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi, 
 • wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.

 

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

Kontakt: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
tel. +48 55 247 3671
faks +48 55 247 3670

W skład wydziału wchodzą:

 1. Kierownik Wydziału - Iwona Sawicka (pokój nr 23, tel. wew. 113), email: projekty@nowydworgdanski.pl
 2. Inspektor ds. oświaty – Beata Zawadzka (pokój nr 22, tel. wew. 172), email: oswiata@nowydworgdanski.pl
 3. Podinspektor ds. kultury i zdrowia - Małgorzata Wereszczyńska-Łukasiak (pokój nr 22, tel. wew. 151), email: kultura@nowydworgdanski.pl

Zakres działania Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych obejmuje koordynację, nadzór i kontrolę  nad działalnością w zakresie administracyjnym i finansowym szkół oraz placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Rada Powiatu, oraz realizację spraw związanych z ochroną zdrowia, kulturą i ochroną zabytków, organizacjami pozarządowymi i sportem oraz sprawami społecznymi.

 

Samodzielne stanowisko ds. kadr

Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
tel. +48 55 247 3668, faks +48 55 247 3670

Podinspektor Halina Bukowska, pokój nr 15, tel. wew. 157

Zakres działania stanowiska ds. kadr

Do podstawowych zadań tego stanowiska należy prowadzenie akt i spraw pracowników Starostwa oraz kierowników jednostek organizacyjnych.

 

Samodzielne stanowisko ds. kontroli i sprawozdawczości

Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
tel. +48 55 247 3668, faks +48 55 247 3670

Inspektor Beata Kucharska, pokój nr 42, tel. wew. 154

Zakres działania stanowiska ds. kontroli i sprawozdawczości

Do podstawowych zadań tego stanowiska należy przeprowadzanie kontroli w zakresie gospodarki finansowej w jednostkach organizacyjnych Powiatu, inspekcjach i strażach oraz sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości budżetowej i finansowej Powiatu.

 

Wydział Infrastruktury

Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
tel. +48 55 247 3668, faks +48 55 247 3670

W skład wydziału wchodzą:

 1. Kierownik wydziału
  Arkadiusz Gorczyński - pok. nr 21, tel. wew. 104, tel. 696-759-267
  e-mail: a.gorczynski@nowydworgdanski.pl

 2. Stanowisko ds. technicznych i inwestycji
  Paulina Ciszek - pok. nr 21, tel. wew. 141,
  e-mail: p.ciszek@nowydwogdanski.pl

 3. Stanowisko ds. technicznych
  Julia Ossowska- pok. nr 21, tel. wew. 141,

 4. Stanowisko ds. bieżącego utrzymania dróg i organizacji ruchu
  Aleksandra Czeladka –ul. Tczewska 4, tel. 784-933-175

 5. Majster robót drogowych i mostowych
  Michał Lerwitz – ul. Tczewska 4, tel. 606-962-064

Zakres działania Wydziału Infrastruktury

Wydział wykonuje zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg, uzgadnianiem przebiegu infrastruktury w pasie drogowym, wydawaniem zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych Kat. I, opiniowaniem projektów organizacji ruchu, wycinką drzew w pasie drogowym, wydawaniem zezwoleń na zajęcie pasa drogowego na zasadach wyłączności (handel i usługi) oraz umieszczeniem reklam w pasie drogowym.

Wydział prowadzi sprawy związane z realizacją inwestycji kubaturowych oraz liniowych, których inwestorem jest Powiat Nowodworski.

Karty usługi oraz wnioski do pobrania:

https://www.bip.nowydworgdanski.pl/268,jak-zalatwic-sprawe-w-starostwie?tresc=21531

 

 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2006-09-15 08:04
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-13 07:56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13066
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-11-13 07:56

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański

Dane kontaktowe

Tel.: +48 55 247 36 71
Fax: +48 55 247 36 70

e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek:    730 - 1530
Wtorek:   730 - 1530
Środa:   730 - 1630
Czwartek:   730 - 1530
Piątek:   730 - 1430

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1617041
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-13 13:11

Stopka strony