Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Adres do korespondencji:

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański

tel.: +48 55 247 36 71
fax: +48 55 247 36 70
e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl
adres internetowy: www.nowydworgdanski.pl
adres BIP: http://bip.nowydworgdanski.pl/

Godziny pracy Starostwa:

Poniedziałek: 7:30 - 15:30
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 15:30

Przewodniczący Rady Powiatu - Jacek Gross

Starosta - Zbigniew Ptak

Wicestarosta - Barbara Ogrodowska

Sekretarz: Joanna Bryk

Skarbnik: Małgorzata Tkaczyk

 

Starosta, a w razie jego nieobecności Wicestarosta lub Sekretarz Powiatu przyjmują w sprawach skarg i wniosków w środy w godzinach od 13:00 do 16:30.
Pozostali pracownicy Starostwa przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Starostwa.

 

ZADANIA STAROSTWA POWIATOWEGO W ZAKRESIE OBSŁUGI INTERESANTÓW
 

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Kontakt: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
tel. +48 55 247 3671
faks +48 55 247 3670

Wydziałem kieruje Sekretarz Powiatu Joanna Bryk, pokój nr 16, tel. wew. 169

W skład wydziału wchodzą:

 1. Stanowisko do spraw zamówień publicznych – Roman Gaza (pokój nr 17, tel. wew. 150)
 2. Stanowisko do spraw organizacyjno–administracyjnych – Alicja Biernat (pokój nr 26, tel. wew. 139)
 3. Stanowisko do spraw kancelaryjno–technicznych – Joanna Jost (pokój nr 20, tel. wew. 155, 130)
 4. Podinspektor ds. organizacyjnych – Roksana Kamińska pokój 16 tel. wew. 160)
 5. Informatyk, Administrator Bezpieczeństwa Informacji - Krzysztof Firko (pokój nr 40, tel. wew. 171)
 6. Pracownicy obsługi

Zakres działania Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa, obsługę administracyjną Rady i Zarządu, organizację przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków. Z zakresu prowadzenia spraw obywatelskich: prowadzenie spraw wojskowych, nadzór nad organizacjami pozarządowymi w  powiecie, realizacja zadań ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, wydawanie zezwoleń na przeprowadzanie zbiórek publicznych na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej, niż jedną gminę.

 

Wydział Finansowo-Księgowy

Kontakt: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
tel. +48 55 247-36-68, faks +48 55 247-36-70
email: fk@nowydworgdanski.pl, ksiegowosc@nowydworgdanski.pl

W skład wydziału wchodzą:

 1. Kierownik wydziału - Ewa Durlik, pokój nr 41, tel. wew. 165
 2. Referent ds. płac - Anna Ochocka-Misiaszek, pokój 39, tel. wew. 164
 3. Specjalista ds. księgowości (kasa urzędu) - Joanna Krupa, pokój nr 2, tel. wew. 102
 4. Podinspektor ds. księgowości (dochody Skarbu Państwa) - Ewa Halicka, pokój 39, tel. wew. 164
 5. Podinspektor ds. księgowości - Joanna Ziętek (dochody i wydatki Starostwa Powiatowego), pokój 39, tel. wew. 106
 6. Referent ds. księgowości - Marta Kujot, pokój nr 2, tel. wew. 166.

Zakres Działania Wydziału Finansowo - Księgowego

Wydział Finansowo - Księgowy prowadzi sprawy związane z opracowywaniem projektu budżetu Starostwa, zapewnia obsługę finansowo - księgową starostwa, sporządza sprawozdania z realizacji zadań budżetowych. Kierownik Wydziału Finansowo - Księgowego jest jednocześnie głównym księgowym Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim.

 

Samodzielne stanowisko ds. leśnictwa, łowiectwa, ochrony przyrody i rybactwa

Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
tel. +48 55 247 3668, faks +48 55 247 3670

Inspektor Wiesław Podsiadły, pokój nr 35, tel. wew. 167

Zakres działania stanowiska ds. leśnictwa, łowiectwa, ochrony przyrody i rybactwa

Do podstawowych zadań tego stanowiska należy prowadzenie spraw w zakresie leśnictwa, łowiectwa, ochrony przyrody i rybactwa, m.in.: wydzierżawianie obwodów łowieckich, wydawanie kart wędkarskich, rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb, rejestracja zwierząt podlegających ochronie, wydawanie decyzji na usuwanie drzew i zalesianie gruntów.

 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Kontakt: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
tel.     +48 55 247 36 71
faks   +48 55 247 36 70
e-mail: srodowisko@nowydworgdanski.pl
 

W skład wydziału wchodzą:

 • Kierownik wydziału – Krystyna Damszel-Podsiadły, pokój nr 36,  tel. wew. 146 –  koordynacja pracy wydziału oraz prowadzenie zagadnień z zakresu gospodarki wodno-ściekowej
 • Inspektor – Anna Terendy,  pokój nr 36,  tel. wew. 146 – realizacja zadań z zakresu gospodarki wodnej, melioracji i rolnictwa
 • Podinspektor – Katarzyna Dybiec, pokój nr 35, tel. wew. 167 – prowadzenie spraw dotyczących ochrony powierzchni ziemi, ochrony powietrza i ochrony przed hałasem

Zakres działania Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

Wydział realizuje zadania organu administracji samorządowej i rządowej I instancji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W szczególności zajmuje się: udzielaniem pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód oraz na wykonanie urządzeń wodnych, wydawaniem decyzji na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, prowadzeniem spraw dotyczących melioracji określonych prawem wodnym, realizacją spraw w zakresie gospodarki odpadami, w tym wydawanie pozwoleń na wytwarzanie, zbieranie, przetwarzanie odpadów oraz prowadzeniem rejestru dot. posiadaczy zwolnionych z obowiązku uzyskania stosownych pozwoleń. Do obowiązków należy również wykonywanie oraz nadzór nad realizacją zadań wynikających z powiatowego programu ochrony środowiska , w tym przygotowywanie raportów z jego wykonania, prowadzenie publiczne dostępnych wykazów danych o dokumentach związanych z informacją o środowisku i jego ochroną znajdujących się w posiadaniu wydziału, prowadzenie spraw związanych z wydatkowaniem środków z budżetu powiatu przeznaczonych na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

 

Wydział Geodezji Kartografii i Katastru

Kontakt:

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
82-100 Nowy Dwór Gdański,  ul. Warszawska 28b
tel. 55 247 46 98, e-mail: geodeta.powiatowy@nowydworgdanski.pl

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek – 7.30 – 15.30
środa – 8.00 – 16.00

Struktura organizacyjna Wydziału:

1. Geodeta Powiatowy – Kierownik Wydziału – Zdzisław Matkiewicz

2. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - tel. wew.: 1 lub 4
e-mail: podgik.zudp@nowydworgdanski.pl

Zadania:

 • przyjmowanie zgłoszeń , wydawanie materiałów i licencji, przyjmowanie i uwierzytelnianie dokumentów powstałych w wyniku prac geodezyjno-kartograficznych,
 • obsługa interesantów,
 • aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • tworzenie baz numerycznych zasobu oraz jego udostępnianie
 • prowadzenie narad koordynacyjnych dotyczących uzgadniania usytuowania projektowanych urządzeń podziemnego uzbrojenia terenu,
 • ochrona znaków geodezyjnych

Pracownicy:

 • Eugenia Seniuk – tel. wew. 1
 • Wiesław Kamiński – tel. wew. 4
 • Grażyna Szewczyk – tel. wew. 1
 • Wojciech Zalewski – tel. wew. 1
 • Tomasz Dymek – tel. wew. 1

3. Ewidencja gruntów i budynków – tel.wew. 2

e-mail: ewidencja.gruntow@nowydworgdanski.pl

Zadania:

 • prowadzenie i aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków,
 • ujawnianie zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków,
 • wydawanie odpisów i dokumentacji związanej z operatem EGiB tj. wypisy, wyrysy, mapy, rejestry, itp.
 • wydawanie zaświadczeń o posiadanych gospodarstwach, wykreśleniu z hipoteki,
 • udzielanie informacji w zakresie treści operatu ewidencji gruntów i budynków

Pracownicy:

 • Krystyna Mocarska – tel. wew. 2
 • Beata Rodak – tel. wew. 2
 • Mariusz Bartnicki – tel. wew. 2

4. Gospodarka nieruchomości i ochrona gruntów – tel. wew. 3

e-mail: nieruchomosci.sp@nowydworgdanski.pl, nieruchomosci@nowydworgdanski.pl, ochrona.gruntow@nowydworgdanski.pl

Zadania:

 • gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i nieruchomościami powiatu
 • ochrona gruntów rolnych i leśnych, wywłaszczenia, odszkodowania

Pracownicy:

 • Agata Sekuła – tel. wew. 3
 • Paweł Lichnerowicz – tel. wew. 3
 • Zbigniew Mazur - tel.  55 533 04 56

 

Wydział Architektury i Budownictwa

Kontakt: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdański
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
tel. +48 55 247 3671
faks +48 55 247 3670

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW:
poniedziałek    9.00 - 15.30
wtorek         9.00 - 15.30
środa          9.00 - 16.00
czwartek     dzień wewnętrzny (nieczynne dla klientów)
piątek          9.00 - 15.30
 

W skład wydziału wchodzą:

 1. Kierownik Wydziału: Anna Głobińska - pok. nr  3, tel. wew. 149
 2. Stanowisko ds. realizacji obiektów budowlanych - Marek Miszewski - sprawy z terenu Gminy Stegna i Sztutowo - pok. nr 6, tel. wew. 133
 3. Stanowisko ds. realizacji obiektów budowlanych - Ewa Świgoń - sprawy z terenu Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański - pok. nr 7, tel. wew. 103
 4. Stanowisko ds. realizacji obiektów budowlanych - Mirosław Siatka - sprawy z Miasta Krynica Morska i Gminy Ostaszewo - pok. nr 8, tel. wew. 152

Zakres działania Wydziału Architektury i Budownictwa

Wydział wykonuje zadania organu administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji wynikających z ustawy Prawo budowlane (z wyjątkiem obiektów i robót budowlanych, dla których organem pierwszej instancji jest wojewoda), wydaje zaświadczenia dotyczące obiektów budowlanych, wynikające z przepisów prawa. Ponadto prowadzi sprawy związane z wydawaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych w odniesieniu do dróg gminnych i powiatowych. Wydział prowadzi sprawy związane z opiniowaniem lub uzgadnianiem przez organy Powiatu spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego.


Wydział Komunikacji

Kontakt: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
tel. +48 55 247 28 72
faks +48 55 247 28 72

p. o. kierownika: Mariusz Cieślewicz pokój nr 11, tel. wew. 168

W skład wydziału wchodzą:

 1. Kierownik wydziału - Mariusz Cieślewicz (pokój nr 11, tel. wew. 168)
 2. Podinspektor ds. rejestracji pojazdów - Karolina Giłka (pokój nr 11, tel. wew. 140)
 3. Inspektor ds. rejestracji pojazdów - Katzrzyna Kłębucka (pokój nr 11, tel. wew. 140)
 4. Inspektor ds. nadzoru i kontroli - Andrzej Szczotka (pokój nr 12, tel. wew. 173)
 5. Podinspektor ds. ewidencji kierowców - Krzysztof Krokosz (pokój nr 12, tel. wew. 138)

 

Wydział Programowo - Inwestycyjny

Kontakt: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
tel. +48 55 247 3671
faks +48 55 247 3670

W skład wydziału wchodzą:

 1. Kierownik – Emil Słodownik (pokój nr 29, tel. wew. 137, dotacje@nowydworgdanski.pl)
 2. Inspektor  – Iwona Sawicka (pokój nr 31, tel. wew. 113, projekty@nowydworgdanski.pl)
 3. Inspektor – Roman Gaza (pokój nr 17, tel. wew. 150, przetargi@nowydworgdanski.pl)

Wydział Programowo – Inwestycyjny zajmuje się m.in.

 • obsługą inwestycyjnych projektów finansowanych ze środków unijnych i krajowych dla Powiatu na etapie ich przygotowania, koordynacji, ich realizacji i rozliczania,
 • przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych o charakterze inwestycyjnym lub zbiorowym na rzecz Powiatu i Starostwa,
 • organizowaniem oraz przeprowadzaniem pełnego budowlanego procesu inwestycyjnego,
 • przyjmowaniem oraz wydawaniem pojazdów na plac postojowy w wyniku „Dyspozycji usunięcia pojazdu”, oraz występowaniem do urzędów i organów w celu ustalenia właściciela odholowanego pojazdu,
 • promocją Powiatu

 

Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego

Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
tel. +48 55 247 3668 faks +48 55 247 3670

Inspektor Kazimierz Głowacki, pokój nr 38, tel. wew. 148, +48 55 247 0056, +48 502 504 067
e-mail: bezpieczenstwo@nowydworgdanski.pl

Zakres działania stanowiska ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego

Do podstawowych zadań należą sprawy w zakresie:

 • zarządzania kryzysowego,
 • Obronności,
 • obrony cywilnej,
 • ochrony przeciwpożarowej,
 • komisji bezpieczeństwa i porządku.

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów   

mgr Anna Kentzer

Kontakt: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim  
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23  
pokój nr 4  (parter)  
tel. (055) 247 36 68  wew. 161
email: prk@nowydworgdanski.pl

przyjmuje w dniach:
poniedziałek – czwartek
w godzinach 8.15 – 13.15

Do ustawowych zadań rzecznika konsumentów w szczególności należy:

 

 • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,     
 • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
 • współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi, 
 • wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.

 

Zespół ds. oświaty, zdrowia i kultury

Kontakt: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
tel. +48 55 247 3671
faks +48 55 247 3670

W skład zespołu wchodzą:

 1. Inspektor ds. oświaty – Beata Zawadzka (pokój nr 32, tel. wew. 172)

Zakres działania Zespołu ds. oświaty, zdrowia i kultury obejmuje koordynację, nadzór i kontrolę  nad działalnością w zakresie administracyjnym i finansowym szkół oraz placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Rada Powiatu, oraz realizację spraw związane z promocją zdrowia i upowszechnianiem kultury i ochronę zabytków.

 

Samodzielne stanowisko ds. kadr

Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
tel. +48 55 247 3668, faks +48 55 247 3670

Podinspektor Halina Bukowska, pokój nr 15, tel. wew. 157

Zakres działania stanowiska ds. kadr

Do podstawowych zadań tego stanowiska należy prowadzenie akt i spraw pracowników Starostwa oraz kierowników jednostek organizacyjnych.

 

Samodzielne stanowisko ds. kontroli i sprawozdawczości

Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
tel. +48 55 247 3668, faks +48 55 247 3670

Inspektor Beata Kucharska, pokój nr 42, tel. wew. 154

Zakres działania stanowiska ds. kontroli i sprawozdawczości

Do podstawowych zadań tego stanowiska należy przeprowadzanie kontroli w zakresie gospodarki finansowej w jednostkach organizacyjnych Powiatu, inspekcjach i strażach oraz sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości budżetowej i finansowej Powiatu.

 

Obsługa Prawna

Kontakt: Starostwo Powiatowe  w Nowym Dworze Gdańskim
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23 
tel. (055) 247-36-71 wew. 170
faks (055) 247-36-70

W skład Obsługi Prawnej wchodzą:
1. Lech Kraśniański – Inspektor ds. obsługi prawnej
2. Kancelaria  Adwokatów i Radców Prawnych T. Jakubowska i T. Landowski S.C. - Gdynia

Zakres działania Obsługi Prawnej

Do podstawowych zadań Obsługi Prawnej należy: prowadzenie zbiorów publikatorów aktów prawnych: Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego oraz  informowanie o zmianach w przepisach prawnych; opiniowanie pod względem formalno prawnym przygotowanych projektów aktów prawnych wynikających z kompetencji  organów Powiatu, Starosty oraz jednostek organizacyjnych Powiatu; udzielanie opinii prawnych dla potrzeb organów Powiatu, Starosty, pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu;  obsługa prawna Rady i Zarządu; prowadzenie szkoleń dla pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu; windykacja należności budżetowych Starostwa, Powiatu i Skarbu Państwa oraz wykonywanie zastępstwa procesowego Powiatu, Starosty oraz Kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.

 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2006-09-15 08:04
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-08 12:09

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11632
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-02-08 12:09

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański

Dane kontaktowe

Tel.: +48 55 247 36 71
Fax: +48 55 247 36 70

e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek:    730 - 1530
Wtorek:   730 - 1530
Środa:   800 - 1600
Czwartek:   730 - 1530
Piątek:   730 - 1530

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1343058
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-02-15 10:13

Stopka strony