Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.nowydworgdanski.pl

Treść strony

KONKURSY NA DYREKTORÓW SZKÓŁ

Załącznik do uchwały Nr 46/2015
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 27 marca 2015 r
.

ZARZĄD POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595, z późn. zm.) art. 5c pkt 2, art. 36 a ust. 1 i 2, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej  (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.) oraz § 1, § 3, § 5 ust. 1 i § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko  dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół  i rodzajach publicznych  placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.),

ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska:

 1. Dyrektora Zespołu Szkół Nr  2 w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 54, 82-100 Nowy Dwór Gdański,
 2. Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 52, 82-100 Nowy Dwór Gdański,

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436  z późn. zm.).

1. Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który spełnia łącznie następujące wymagania:

 1.  ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania  stanowiska nauczyciela w szkole wchodzącej w skład zespołu (ośrodka),  w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe;
 2.  ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 3.  posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż  pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 4.  uzyskał:
  a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
  b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
  c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej,
  - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;
 5. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 6. nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz.191) a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną , o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
 7. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 9. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r.,  poz. 168);
 10.  spełnia kryteria formalne podane w ogłoszeniu o konkursie.

2. Do konkursu może przystąpić również kandydat niebędący nauczycielem, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1.  posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
 2.  ukończył studia magisterskie;
 3.  posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 4.  ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
 5.  nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 6.  spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 2, 5, 7, 9, 10.

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. pisemne zgłoszenie oraz uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki;
 2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
 3.  życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:  stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 4. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt.3;
 5. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
 6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 7. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 168);
 10. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1388) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły;
 11. oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku osoby będącej nauczycielem;
 12. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadków nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 13. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa
  w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 191) lub art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U  z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 14. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 15. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym   
i dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko dyrektora  Zespołu Szkół Nr 2” 
lub
„Konkurs  na stanowisko dyrektora  Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego”

w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r.

na adres: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański (Sekretariat- pokój nr 20).

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać na stanowisku inspektora ds. oświaty Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, tel.(055) 247 36 71 wew. 172.

IV. Postępowanie konkursowe:

 1. Konkursy przeprowadzą komisje konkursowe powołane przez Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.
 2. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.

Starosta Nowodworski
(-)
Zbigniew Ptak

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 95684
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-08-09 10:29