Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.nowydworgdanski.pl

Treść strony

INFORMACJA O NABORZE NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

Informacja o naborze na członków Komisji Konkursowej
w ramach otwartego konkursu ofert w 2016 roku

działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1b, art. 15 ust. 2 , ust. 2b i ust. 2e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz.U. poz. 1255), oraz Uchwałą Nr XXXIX/284/2014 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 października 2014 roku w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”,

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej na rok 2016 do rozpatrzenia ofert złożonych w ramach konkursu w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej – prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

1. Do rozpatrzenia ofert złożonych w ramach konkursu organ administracji publicznej zobowiązany jest powołać komisję konkursową. Komisja mają charakter opiniodawczy.

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzi:

1)  przedstawiciel Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim;

2)  przedstawiciel Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim;

3)  Referent ds. zdrowia i kultury Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim;

     4) maksymalnie dwie osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty
         wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje
         pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.

 

3.Do obowiązków członków Komisji Konkursowych należy w szczególności:

1)    czynny udział w pracach Komisji;

2)    niezwłoczne informowanie Przewodniczącego o okolicznościach uniemożliwiających
      wykonywanie obowiązków członka Komisji;

3) członkowie Komisji nie mogą ujawnić informacji o przebiegu prac Komisji
      podmiotom biorącym udział w konkursie oraz innym organizacjom pozarządowym.

 

4.    Prawa członków Komisji Konkursowych:

1) członkowie Komisji mają prawo uczestniczyć we wszystkich jej pracach;
2) członkowie Komisji mają prawo wglądu do dokumentów związanych z pracą Komisji (oferty i załączniki) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim;

 

5.    Tryb Pracy Komisji Konkursowych:

1)   Komisja pracuje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Termin
i miejsce posiedzenia Komisji określi Zarząd Powiatu w późniejszym terminie;

2)   członkowie Komisji Konkursowych przed rozpoczęciem prac podpisują zobowiązanie, że organizacja pozarządowa, którą reprezentują, nie złożyła w danym konkursie oferty i w świetle przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie zachodzą przesłanki do wyłączenia ich z prac Komisji;

3)   Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
      głosów, w obecności co najmniej połowy pełnego składu. W przypadku równej liczby
      głosów decyduje głos Przewodniczącego;

4)   z obrad Komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji. Protokół przedstawia się Zarządowi Powiatu łącznie z projektem uchwały w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji.

 

Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Komisja Konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli:

 1. żadna organizacja nie wskaże osób do składu Komisji Konkursowej lub
 2. wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach Komisji Konkursowej, lub
 3. wszystkie powołane w skład  Komisji Konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f.

Nabór na członków Komisji Konkursowej odbywa się na załączonym formularzu 
w terminie od 04 listopada 2015 r.  do  17 listopada 2015 roku. 

Wypełnione formularze należy dostarczyć do ostatniego dnia naboru:

 1. bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański,
 2. lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański;
 3. lub drogą mailową: sekretarz@nowydworgdanski.pl .

Dodatkowe informacje można uzyskać u Sekretarza Powiatu pok. 16, nr tel. 55 247 36 68.

 

 

Starosta
(-)
Zbigniew Ptak

Metryka

 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2015-11-03 14:53
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-04 12:03

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Bryk
  data wytworzenia: 2015-11-03
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2015-11-03 14:54

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 95754
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-08-09 10:29