Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.nowydworgdanski.pl

Treść strony

INFORMACJA O NABORZE NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Informacja o naborze na członków Komisji Konkursowej
w ramach otwartego konkursu ofert

działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1b, art. 15 ust. 2 , ust. 2b i ust. 2e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.239 z późn. zm. ), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz.U. poz. 1255),

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w ramach konkursu w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej – prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017.

1. Do rozpatrzenia ofert złożonych w ramach konkursu organ administracji publicznej zobowiązany jest powołać komisję konkursową. Komisja mają charakter opiniodawczy.

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą:

 1. przedstawiciel Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim;
 2. przedstawiciel Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim;
 3. Referent ds. zdrowia i kultury Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim;
 4. maksymalnie dwie osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje           pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.

3. Do obowiązków członków Komisji Konkursowych należy w szczególności:

 1. czynny udział w pracach Komisji;
 2. niezwłoczne informowanie Przewodniczącego o okolicznościach uniemożliwiających    wykonywanie obowiązków członka Komisji;
 3. członkowie Komisji nie mogą ujawnić informacji o przebiegu prac Komisji podmiotom biorącym udział w konkursie oraz innym organizacjom pozarządowym.

4.    Prawa członków Komisji Konkursowych:

 1. członkowie Komisji mają prawo uczestniczyć we wszystkich jej pracach;
 2. członkowie Komisji mają prawo wglądu do dokumentów związanych z pracą Komisji (oferty i załączniki) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim;

5. Tryb Pracy Komisji Konkursowych:

 1. Komisja pracuje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Termin i miejsce posiedzenia Komisji określi Zarząd Powiatu w późniejszym terminie;
 2. członkowie Komisji Konkursowych przed rozpoczęciem prac podpisują zobowiązanie, że organizacja pozarządowa, którą reprezentują, nie złożyła w danym konkursie oferty i w świetle przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie zachodzą przesłanki do wyłączenia ich z prac Komisji;
 3. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy pełnego składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego;
 4. z obrad Komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji. Protokół przedstawia się Zarządowi Powiatu łącznie z projektem uchwały w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji.

Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Komisja Konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli:

 1. żadna organizacja nie wskaże osób do składu Komisji Konkursowej lub
 2. wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach Komisji Konkursowej, lub
 3. wszystkie powołane w skład  Komisji Konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f.

Nabór na członków Komisji Konkursowej odbywa się drogą mailową (starostwo@nowydworgdanski.pl) bądź pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Wł. Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański w terminie od 28 października 2016 r. do 14 listopada 2016 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać u Sekretarza Powiatu pok. 16, nr tel. 55 247 36 68.

Starosta
(-)
Zbigniew Ptak

Metryka

 • data wytworzenia: 2016-10-28
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2016-10-28 13:46
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-08 13:13

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 95758
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-08-09 10:29