Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.nowydworgdanski.pl

Treść strony

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU

Zgodnie z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)oraz uchwałą Nr XXXI/218/2013 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany „Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 r.” Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej w ramach ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów uprawnionych na realizację w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia    31.12.2017 r.  zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu  pieczy zastępczej - prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków z terenu Powiatu Nowodworskiego”.

1. Do rozpatrzenia ofert złożonych w ramach konkursu organ administracji publicznej zobowiązany jest powołać komisję konkursową. Komisja ma charakter opiniodawczy.

2. W skład Komisji Konkursowych wchodzi:

 1.  Barbara Ogrodowska - przedstawiciel Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim,
 2.  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim,
 3.  główny księgowy Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim,
 4.  przedstawiciel organizacji pozarządowej, którzy bezpłatnie pełnią funkcję członka Komisji,
 5.  inspektor. ds. pomocy instytucjonalnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim.

3. Do obowiązków członków Komisji Konkursowej należy w szczególności:

 1. czynny udział w pracach Komisji,
 2. niezwłoczne informowanie Przewodniczącego o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie obowiązków członka Komisji,
 3. członkowie Komisji nie mogą ujawnić informacji o przebiegu prac Komisji podmiotom biorącym udział w konkursie oraz innym organizacjom pozarządowym.

4. Prawa członków Komisji Konkursowej:

 1. członkowie Komisji mają prawo uczestniczyć we wszystkich jej pracach,
 2. członkowie Komisji mają prawo wglądu do dokumentów związanych z pracą Komisji (oferty i załączniki) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdański.

5.   Tryb Pracy Komisji Konkursowej:

 1. Komisja pracuje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Termin i miejsce posiedzenia Komisji określi Zarząd Powiatu w późniejszym terminie,
 2. członkowie Komisji Konkursowej przed rozpoczęciem prac podpisują zobowiązanie, że organizacja pozarządowa, którą reprezentują, nie złożyła w danym konkursie oferty i w świetle przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie zachodzą przesłanki do wyłączenia ich z prac Komisji,
 3. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy pełnego składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego,
 4. z obrad Komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji. Protokół przedstawia się Zarządowi Powiatu łącznie z projektem uchwały w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji.

Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Komisja Konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli:

 1. żadna organizacja nie wskaże osób do składu Komisji Konkursowej lub
 2. wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach Komisji Konkursowej, lub
 3. wszystkie powołane w skład  Komisji Konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f.

Nabór na członków Komisji Konkursowej odbywa się na załączonym formularzu w terminie:

od 15 listopada 2013 roku do 22 listopada 2013 roku.

Wypełnione formularze należy dostarczyć do ostatniego dnia naboru:

 1. bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański,
 2. lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański;
 3. lub drogą mailową: powiat@nowydworgdanski.pl .

Dodatkowe informacje można uzyskać: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim nr tel. 55/246-81-75 – Dyrektor.

Starosta Nowodworski
               (-)
       Ewa Dąbska

Metryka

 • data wytworzenia: 2013-11-15
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2013-11-15 10:57
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-11-15 10:59

Metryka

 • data wytworzenia: 2013-11-15
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2013-11-15 10:58

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 95740
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-08-09 10:29