Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.nowydworgdanski.pl

Treść strony

Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej wąskotorowej - ZMIANA OGŁOSZENIA

STAROSTA NOWODWORSKI

ogłasza

przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej wąskotorowej o długości 29,664 km

 1. Przedmiotem przetargu jest rozbiórka i sprzedaż infrastruktury kolejowej (złożonej z szyn kolejowych, i innych części metalowych torowiska wraz z jego uporządkowaniem) zlokalizowanych na dwóch odcinkach:
  1) Nowy Dwór Gdański - Wierciny - dł. torowiska - 11,705 km
  2) Nowy Dwór Gdański - Nowa Cerkiew - dł. torowiska - 17,959 km
 2. Realizacja przedsięwzięcia może być przeprowadzona w całości po jednorazowej wpłacie za oba ww. odcinki lub w sześciu etapach:
  1) Nowy Dwór Gdański (od działki nr 89 - ul. Przemysłowa) - Kmiecin (za szkołą)
  2) Solnica (za peronem) - Rakowiska (teren peronu)
  3) Rakowiska (teren peronu) - Wierciny (granica Powiatu Nowodworskiego)
  4) Nowy Dwór Gdański (teren przy Lidlu) - Tuja (teren peronu)
  5) Tuja (teren peronu) - Jeziernik (skrzyżowanie z drogą powiatową 2342G)
  6) Jeziernik (skrzyżowanie z drogą powiatową 2342G) - Nowa Cerkiew (początek miejscowości)
 3. Warunkiem przystąpienia do rozbiórki jest uiszczenie 1/6 wartości przedstawionej oferty w terminie    7 dni od zawarcia umowy. Prawo do rozbiórki każdego kolejnego odcinka oferent uzyska po uregulowaniu należności wynikającej ze sprzedaży infrastruktury kolejowej z poprzedniego etapu. Ostateczny dzień zakończenia prac - 31 maja 2014 r.
 4. Warunkiem złożenia oferty jest wpłacenie wadium w wysokości 50.000 zł w formie pieniężnej na konto Starostwa Powiatowego w Żuławskim Banku Spółdzielczym nr 43 8306 0003 0000 4734 2000 0120 tak, aby wpłata była na koncie w dniu 6 marca 2014 r.
 5. Podmiot zainteresowany przedmiotem postępowania przetargowego składa ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „Rozbiórka i sprzedaż infrastruktury kolejowej”.

  Termin złożenia oferty do dnia 7 marca 2014 r. do godziny 10.00 pod adresem: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82 - 100 Nowy Dwór Gdański
 6. Oferta powinna zawierać:
  1) Dane oferenta wraz z wypisem z właściwego rejestru handlowego w przypadku zgłoszenia przez osobę prawną, bądź wpis do ewidencji gospodarczej w sytuacji osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.
  2) Oświadczenie o posiadaniu środków majątkowych i osobowych niezbędnych do realizacji powyższego zadania.
  3) Oświadczenie o przyjęciu warunków płatniczych dotyczących rozliczeń za odcinki lub całości przed ich demontażem.
  4) Podanie proponowanych terminów realizacji rozbiórki poszczególnych etapów (jeśli dotyczy).
  5) Podanie ceny zakupu netto majątku będącego przedmiotem przetargu.
 7. Zbywca zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 8. Szczegółowe informacje o zbywanym majątku trwałym można uzyskać na stronie internetowej urzędu www.nowydworgdanski.pl w zakładce przetargi i ogłoszenia oraz pod numerem telefonu 55 247 36 68 w.142

 

Starosta
/-/
mgr Ewa Dąbska

 

STAROSTA NOWODWORSKI

ZMIENIA

treść ogłoszenia o przetargu ofertowym z dnia 19 lutego 2014 r. dotyczącym rozbiórki i sprzedaży całości infrastruktury kolejowej wąskotorowej o długości ok. 29,664 km

Zmiany polegają na:

 1. Zmniejszeniu ilości kilometrów torowiska – ogólna liczba wynosi po zmianie 24,569 km a na poszczególnych odcinkach:
  1. Nowy Dwór Gdański - Wierciny - dł. torowiska - ok. 8,610 km
  2. Nowy Dwór Gdański - Nowa Cerkiew - dł. torowiska - ok. 15,959 km
 2. Uszczegółowieniu zakresu przetargu – „Przedmiotem przetargu jest rozbiórka i sprzedaż infrastruktury kolejowej (złożonej z szyn kolejowych, i innych części metalowych torowiska wraz z jego uporządkowaniem tzn. pozostawieniem terenu w stanie niepogorszonym oraz zabraniem wszystkich elementów przewidzianym prawem)”
 3. Dodaniu warunku – „Przed zawarciem umowy Kupujący składa oświadczenie, że zapoznał się w terenie z ilością i stanem rzeczywistym przedmiotu sprzedaży określonym w dokumentacji przetargowej i nie będzie wnosił wobec Sprzedającego żadnych roszczeń z tego tytułu.”

Pozostałe warunki pozostają bez zmian

Starosta
/-/
mgr Ewa Dąbska

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 95751
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-08-09 10:29