Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.nowydworgdanski.pl

Treść strony

PETYCJE

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 poz. 870 t. j.).

Przedmiot petycji:

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Forma złożenia petycji:

Petycję można złożyć:

 • w formie pisemnej  w   sekretariacie  Starostwa  Powiatowego  w  Nowym Dworze Gdańskim w pok. 20 : poniedziałek, wtorek, czwartek w  godzinach   od 730 do 1530 ,   środa od od 730 do 1630 , piątek od 730 do 1430  lub przesłać na adres: Starostwo   Powiatowe  w  Nowym Dworze Gdańskim ul. Gen. Wł. Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański.
 • za  pomocą   środków   komunikacji   elektronicznej   za   pośrednictwem   platformy  ePUAP.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycja powinna zawierać:

 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest  grupa podmiotów,  w petycji należy  wskazać oznaczenie każdego z podmiotów oraz  osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 • wskazanie  miejsca  zamieszkania  albo  siedziby  podmiotu wnoszącego petycję oraz  adresu   do    korespondencji; 
 •  jeżeli    podmiotem  wnoszącym   petycję   jest   grupa  podmiotów, w  petycji  należy  wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z  tych podmiotów;
 • oznaczenie adresata petycji;
 • wskazania przedmiotu petycji.

Tryb rozpatrywania petycji:

 • jeżeli  Starosta   Nowodworski   jest  niewłaściwy  do  rozpatrzenia  petycji, przesyła się ją  niezwłocznie,   nie  później  jednak niż  w  terminie  30  dni  od  dnia jej złożenia, do  podmiotu  właściwego  do  rozpatrzenia  petycji,  zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.
 • o tym, czy pismo jest petycją decyduje jego treść, a nie forma.
 • na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim  zamieszcza się informację  zawierającą  odwzorowanie  cyfrowe  (skan)  petycji,  datę   jej  złożenia   oraz   w  przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego  petycję lub  podmiotu, w interesie którego petycja jest składana. Informacja ta jest  niezwłocznie aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania, oraz sposobu załatwienia petycji.
 • podmiot rozpatrujący petycję, gdy stwierdzi braki formalne, w terminie 30 dni od  dnia złożenia petycji wzywa autora do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji,
 • petycja powinna być rozpatrzona w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia ( w  wyjątkowych okolicznościach termin ulega przedłużeniu),
 • Starosta Nowodworski zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Opłaty:

Złożenie i rozpatrzenie petycji jest wolne od opłat.

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 34390
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-02-07 11:59:10