Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.nowydworgdanski.pl

Treść strony

Klauzula informacyjna – Nagrywanie i transmisja sesji i komisji Rady Powiatu

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Starosta Nowodworski, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański, tel. 55 247 36 71, e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod@nowydworgdanski.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe są niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. lit c RODO oraz Art. 15 ust.1 a  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o Samorządzie Powiatowym polegających na utrwalaniu i transmisji  obrad sesji  Rady Powiatu. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisach archiwalnych.
 4. Transmisja obrad sesji Rady Powiatu  nowodworskiego jest dostępna w internecie. Nagrania z sesji zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim na stronie internetowej bezterminowo. Nagrania zapisane na nośnikach danych są archiwizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Transmisja i utrwalanie obrad odbywa się za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do pozyskania tych danych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych w drodze umowy, a także osoby trzecie
  w związku z tym, że nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia
  6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i jest udostępniane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym dworze Gdańskim, a nagrania są dostępne:.nna https://www.bip.nowydworgdanski.pl/247,sesje-rady-powiatu oraz na https://www.youtube.com/watch?v=uaWcLeZDkf4
 6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do swoich danych;
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym podstawą ograniczenia jawności obrad sesji może być tylko przepis rangi ustawowej, stąd osoba korzystająca z uprawnienia czynnego udziału w obradach sesji nie może skutecznie domagać się ograniczenia rejestracji przebiegu obrad na czas zabierania przez nią głosu.
  d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie objętym rejestracją dźwięku jest dobrowolne (uzależnione od zabierania przez Panią/Pana głosu w trakcie sesji). Utrwalenie wizerunku przy użyciu kamery jest obowiązkiem ustawowym.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jakub Neumann
  data wytworzenia: 2021-03-30
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-03-30 12:52
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-23 11:46

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 22663
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-17 11:44