Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO DS. GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI POWIATOWYMI I SKARBU PAŃSTWA

KR.2110.01.2013                                                                                                                                                                        Nowy Dwór Gdański, dn.  05.09.2013 r.

 

STAROSTA NOWODWORSKI

na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458  z późn. zm.)

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23

 

I.  Stanowisko urzędnicze:   1 miejsce – 1 etat

   - stanowisko ds. gospodarowania nieruchomościami powiatowymi i Skarbu Państwa

     w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

 

Nabór dotyczy zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony może być poprzedzona umową na czas określony.

 

II. Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania:

 

1. Wymagania konieczne:

1) wykształcenie wyższe,

2) obywatelstwo polskie,

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4) nieposzlakowana opinia,

5) nie być karanym za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) posiadać stan zdrowia pozwalający na pracę na ww. stanowisku.

 

2. Wymagania dodatkowe:

1) dobra umiejętność obsługi komputera,

2) umiejętność szybkiego przyswajania i interpretowania przepisów prawa koniecznych na stanowisku pracy,

3) odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność,

4) znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy Prawo
            Geodezyjne i Kartograficzne,

5) co najmniej 2-letni staż pracy w administracji samorządowej.

 

III. Zakres zadań podstawowych wykonywanych na stanowisku:

Prowadzenie spraw określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami, w tym między innymi:

1) naliczanie podatku od nieruchomości,

2) przygotowywanie umów najmu, dzierżaw i użyczenia dla nieruchomości stanowiących własność Powiatu,

3) przygotowywanie do sprzedaży nieruchomości powiatowych,

4) uzgadnianie projektów dotyczących inwestycji na nieruchomościach powiatowych,

5) przygotowywanie  dokumentów dotyczących ustanawiania i wygaszanie trwałego zarządu na nieruchomościach

     powiatowych,

6) ustalanie opłat za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, dzierżawę, najem lub użyczenie nieruchomości  powiatowych,

7) przygotowywanie dokumentacji dotyczącej przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

8) przeprowadzanie kontroli prawidłowego zagospodarowania i użytkowanie nieruchomości powiatu i Skarbu Państwa,

9) sporządzanie wykazów nieruchomości Skarbu Państwa i przekazywanie ich właściwym organom,

10) ujawnianie prawa własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych.

 

IV. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów:

1) życiorys (CV) i list motywacyjny,

2) kwestionariusz osobowy,

3) kopia dowodu osobistego,

4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5) kopie świadectw pracy,

6) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na ww. stanowisku,

7) oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,

8) oświadczenie o: pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, niekaralności

     za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

        9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą
             z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j.  Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

                                                  Na oświadczeniach należy złożyć własnoręczny podpis.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu sierpniu 2013 r. wyniósł poniżej 6%.

 

      Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. gospodarowania nieruchomościami powiatowymi i Skarbu Państwa” w terminie do dnia  20 września 2013 roku w sekretariacie – pokój
nr 20 w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23 do godz. 1530.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej

/www.nowydworgdanski.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 23.

 

Starosta Nowodworski

(-)

             Ewa Dąbska

  • opublikował: Roksana Kamińska
    data publikacji: 2013-09-05 10:50

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9089
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-04-21 09:56

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański

Dane kontaktowe

Tel.: +48 55 247 36 71
Fax: +48 55 247 36 70

e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek:    730 - 1530
Wtorek:   730 - 1530
Środa:   730 - 1630
Czwartek:   730 - 1530
Piątek:   730 - 1430

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1625010
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-21 15:06

Stopka strony