Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.nowydworgdanski.pl

Treść strony

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie

Starosta Nowodworski zawiadamia o wyłożeniu projektu dokumentu:

„Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowodworskiego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028”.

Działając zgodnie z zapisami art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2020 r., poz. 1219 t.j.), w odniesieniu do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 r., poz. 247 t.j.), podaje się informacje o wyłożeniu do wglądu projektu dokumentu: „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowodworskiego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028”.

 Z projektem dokumentu można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Generała Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański, w pokoju nr 24, w godzinach urzędowania.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 r., poz. 247 t.j.), uwagi i wnioski do ww. dokumentu mogą być wnoszone w formie ustnej, pisemnej do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: srodowisko@nowydworgdanski.pl

Uwagi i wnioski należy składać w terminie do dnia 26.05.2021 r. Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Nowodworski.

Nowy Dwór Gdański, dnia 05.05.2021 r.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Damszel-Podsiadły
    data wytworzenia: 2021-05-05
  • opublikował: Krzysztof Firko
    data publikacji: 2021-05-05 13:30

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11978
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-02 16:40