Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.nowydworgdanski.pl

Treść strony

KOMUNIKAT

„INFORMACJA O NABORZE CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ W RAMACH OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH NA REALIZACJĘ W OKRESIE OD DNIA 01.01.2022 R. DO DNIA 31.12.2025 R. ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ – PROWADZENIE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ TYPU SOCJALIZACYJNEGO DLA 14 WYCHOWANKÓW Z TERENU POWIATU NOWODWORSKIEGO”

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) oraz Uchwałą Nr IX/42/2020 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 28 października 2020 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej w ramach ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów uprawnionych na realizację w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2025 r. zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków z terenu powiatu nowodworskiego.

 1. Do rozpatrzenia ofert złożonych w ramach konkursu organ administracji publicznej zobowiązany jest powołać komisję konkursową. Komisja ma charakter opiniodawczy.
 2. W skład Komisji Konkursowej wchodzi:
  1. Przedstawiciel Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim;
  2. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim;
  3. Główny Księgowy Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim;
  4. Przedstawiciel organizacji pozarządowej, który bezpłatnie pełni funkcję członka Komisji Konkursowej;
  5. Pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim.
 3. Do obowiązków członków Komisji Konkursowej należy w szczególności:
  1. Czynny udział w pracach Komisji;
  2. Niezwłoczne informowanie Przewodniczącego o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie obowiązków członka Komisji;
  3. Członkowie Komisji nie mogą ujawniać informacji o przebiegu prac Komisji podmiotom biorącym udział w konkursie oraz innym organizacjom pozarządowym.
 4. Prawa członków Komisji Konkursowej:
  1. Członkowie Komisji mają prawo uczestniczyć we wszystkich jej pracach;
  2. Członkowie Komisji maja prawo wglądu do dokumentów związanych z pracą Komisji (oferty i załączniki) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim.
 5. Tryb pracy Komisji Konkursowej:
  1. Komisja pracuje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Termin
   i miejsce posiedzenia Komisji określi Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w późniejszym terminie;
  2. Członkowie Komisji przed rozpoczęciem prac podpisują zobowiązanie, że organizacja pozarządowa, którą reprezentują nie złożyła w danym konkursie oferty
   i w świetle przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie zachodzą przesłanki do wyłączenia ich z prac Komisji;
  3. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy pełnego składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego;
  4. Z obrad Komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji. Protokół przedstawia się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim łącznie z projektem uchwały w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji.

Ponadto informujemy, iż zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057). Komisja Konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy, jeżeli:

 1. żadna organizacja nie wskaże osób do składu Komisji Konkursowej;
 2. wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach Komisji Konkursowej, lub
 3. wszystkie powołane w skład Komisji Konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f.

Nabór na członków Komisji Konkursowej odbywa się na załączonym formularzu
w terminie od 08 września 2021 roku do 14 września 2021 roku.

Wypełnione formularze należy dostarczyć do ostatniego dnia naboru:

 1. bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański;
 2. lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański;
 3. lub drogą email: powiat@nowydworgdanski.pl .

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 28A, tel: 55 246-81-75 – osoba do kontaktów Dyrektor – Dorota Betkier.

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5295
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-02 16:40