Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.nowydworgdanski.pl

Treść strony

DOTACJE NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH

ZARZĄD POWIATU  W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Na podstawie Uchwały Nr  XLVII/312/2018 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 19 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Powiatu Nowodworskiego (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2018 r.  poz. 4448 z dnia 16 listopada 2018 r.)

 zaprasza do składania wniosków o przyznanie dotacji w  2019 roku

na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub ewidencji zabytków.

 Miejsce i termin składania wniosków:

Wnioski można składać do 28 lutego br. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim. Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim oceni wnioski w terminie do 30 dni od dnia upływu terminu składania wniosków i przedłoży Radzie Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim propozycję odnośnie wnioskowanych dotacji.

 Zasady przyznawania dotacji:

  1. Podstawę udzielenia dotacji stanowi wniosek o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi dokumentami, złożony przez uprawniony podmiot lub osobę fizyczną, wg wzoru  określonego w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/312/2018 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 19 października 2018 r. Wniosek wraz z dokumentami powinien zostać dostarczony w zamkniętej kopercie.
    Na kopercie  powinien zostać umieszczony zapis „dotacja na zabytki”.
  2. Wnioski niekompletne i nieprawidłowo wypełnione  nie będą rozpatrywane.
  3. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji.
  4. Podstawą do realizacji zadania będzie podpisana przez strony umowa.
  5. Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim podejmuje uchwałę o udzieleniu dotacji.
  6. Od decyzji Rady nie przysługuje tryb odwoławczy.
  7. Informacja o rozpatrzeniu wniosków ukaże się  na stronie internetowej powiatu www.nowydworgdanski.pl.

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4784
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-06-30 14:47